Reklam

Sendikalı Olmak!

Çalışan-Sen ve Din Bir Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, Diyanette sendikalaşma ve sonuçları ile ilgili bir basın açıklaması yaptı.

Sendikalı Olmak!
23 Haziran 2021 - 09:31
Özdemir yaptığı açıklamada şunları vurguladı: Sendikalar, çalışanların iş yerinde görev alanına ilişkin sorunları çözmek, ortak çıkar ve haklarını korumak, geliştirmek amacıyla devlete, iktidara ve partilere karşı mesafesini korumakla kurulmuş organize yapılardır.”

Lakin geldiğimiz noktada yetkiyi almadan önce her sendikanın bu tanıma uygun olarak
çalışmalarını yaptığı, yetki ve nüfuzu elde ettikten sonra “Makam, Saltanat ve Siyaset” üçgenine hapsolup tabandan koptuğu görülmektedir.
Günümüzde sendikaların büyüme sebeplerine bakarsanız arkalarında ideoloji ve siyaseti
bulursunuz. Geldiğimiz noktada sendika, çalışanların hak ve özgürlüklerini savunmaktan oldukça uzaktır.

Siyasetin tamamlayıcı unsuru haline gelen sendikalar maalesef iktidarın yanlışları karşısında beliren tepkinin önünde takoz olmaktan öte bir işlevi bulunmamaktadır.
Oysa bir sendika, çalışanın hakkını korumanın yanında demokratik toplumun işlerliğini de
sağlamalıdır. Her atılan yanlış adım demokratik hayata yapılan bir tehdit olduğu kadar demokratik hayatın sınırlandığı her ortam nihayetinde çalışanın sınırlandırılmış hak ve özgürlüğü anlamını taşır.

Sendikalar, her ne kadar kuruluşu itibariyle sol cenahın mevcut iktidarlara muhalefet örgütleri olarak ortaya çıkmışsa da zamanla değişen içerik ve işlevi ile demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olarak kabul görmüşlerdir.

İktidar ve parlamentoların, güç odakları (askeri, ekonomik, medya, dış güç) karşısında uğrayacağı baskı ve tehditlere karşı vereceği tavizlerin önüne set çekme anlamında sendikalar iktidarların bir noktada emniyet supabıdır. İktidara karşı çekilecek girişilebilecek her menfi tavır ve istenen taviz karşısında sendikaların vereceği tepki iktidarların bu odakların tehdit alanına girmesini engeller.

Elbette çıkarılan kanuna göre sendikaların tamamı bu konuda aynı görev paylaşımı içerisinde ise de hükumetle masaya oturmada en fazla üyeye sahip olan sendika, tüm sendikalar adına söz söyleme hakkına sahip olmaktadır.
Bu gün yetkili olan sendikanın görev bilinci içinde hareket etmesini beklerken maalesef sahip olduğu üyelerin ötesinde diğer sendikalar adına da konuşması gereken yetkili sendikanın bu işlevinden yoksun olduğunu üzülerek görüyoruz.

Maalesef yetkili konfederasyonun tavsiye ettiği veya atanmasına sessiz kaldığı liyakatsiz
idarecilerin kurumları zayıflatarak çalışma alanını da yıprattığı son günlerde basında da çokça zikredilir olmuştur.

Yetkili konfederasyonun bir kolu olup Diyanet alanında varlığını sürdüren yetkili sendika da
üyelerden aldığı gücü yerinde kullanamayıp pazarlık ve temsil edilebilirlik şansını yitirmiştir.
Gençlik ateizm, deizm gibi ideolojik akımların yanında her tür ahlak erozyonuna karşı
savunmasızdır.  Bu menfi gelişmeleri beslercesine din istismarcılığı almış başını gitmektedir.
Din istismarcıları dini tahrif etmenin ötesinde Diyanet’e hakim olma konusunda kıyasıya bir mücadele vermektedir. Bu olumsuz gelişmeler karşısında yetkili sendikanın söyleyecek tek bir sözünün olmayıp beliren kurumsal zafiyetler karşısında olanı biteni seyretmekle yetinmesi manidardır.

Teftiş kurulunda şahit olduğumuz hukuksuz soruşturmalar bireysel plandan çıkmış basına dahi konu olurken yetkili sendikanın kendi üyelerine dahi sahip çıkmayıp teslimiyetçi bir yaklaşımla soruşturmalara seyirci kalması esefle karşılanmaktadır. Kurum taraflı ve ideolojik soruşturmalarla her geçen gün kan ve itibar kaybetmektedir.

Camiamıza sesleniyorum!

Hükumetin adamı olduğu söylemi dışında hiçbir özelliği olmayan, üyelerinin çıkarlarını göz ardı eden, sağır sultanın duyduğu kurumsal hataları duymazdan gelen, haksızlıklar karşısında sesini çıkarmayan, demokratik katılımın minimize edilip muhalefetin susturularak ağalık sisteminin kurulduğu gerek yetkili gerek yetkisiz üyesi olduğunuz sendikaları gözden geçiriniz.  

Unutmayınız ki, sendikal alanda doğru yerde olmak “üyelik” ile yanlışa dur demek ise “istifa” ile gerçekleşmektedir. Çalışanın yanında olmak vicdanın yanında vatani bir görevdir. Hepinizi vicdan muhasebesi yapmaya davet ediyorum.

YORUMLAR

  • 0 Yorum