Sözleşmelilere Kadro Verilsin . Vekil ve Fahri Öğreticiler 4 / B Sözleşmeli Personel olarak Atansın

Sözleşmelilere Kadro Verilsin . Vekil ve Fahri Öğreticiler 4 / B Sözleşmeli Personel olarak Atansın

Sözleşmelilere Kadro Verilsin . Vekil ve Fahri Öğreticiler 4 / B Sözleşmeli Personel olarak Atansın

Madde 2. Sözleşmeli Personele Kadro Verilmesi

Diyanet İşleri Başkanlığında 4/B sözleşmeli pozisyonda görev yapan tüm personelin 4/A kadrolu statüye geçirilmesi sağlanır.

Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Diyanet-Sen, Diyanet ve Vakıf hizmet kolu ile ilgili tekliflerini sundu.

Toplantıya Diyanet-Sen Adına Genel Başkan Yardımcıları Mehmet Yaman ve Cebrail Yakışır katıldı. Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yaman, Sözleşmeli personele kadro verilmesinden , Mahrumiyet yerlerinin tespit edilmesine, ek ders ücreti görev yapan personele yeni bir statü kazandırılmasından, sınavsız lisans tamamlamaya, Kur’an Kursu Öğreticilerinin Öğretmenlik haklarından yararlanmasından Diyanet Akademisine kadar bir çok maddenin yer aldığı Diyanet-Sen’in teklif dosyasını Bakan Sarıeroğlu’na verdi.

Diyanet-Sen’in Mart 2018 KPDK Toplantısına sunduğu gündem maddeleri şöyle:

I.BÖLÜM: DİYANET VE VAKIF HİZMETLERİ KOLUNDA YER ALAN

PERSONELE İLİŞKİN MALİ TALEPLER

Madde 1. Ek Gösterge ve Makam Tazminatı

1.Diyanet İşleri Başkanlığı personelinden dini yükseköğretim mezunu olmak şartı aranmaksızın birinci derecede görev yapan tüm lisans mezunlarının ek göstergeleri 3000 olarak düzenlenir.

2.Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan İl Müftü yardımcıları ve İlçe Müftülerinin ek göstergeleri 3600 olarak düzenlenir.

3.Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan APK Uzmanı, Vakit Hesaplama Uzmanı, Musahhih, Din Hizmetleri ve Eğitim Hizmetleri Uzmanlarının ek göstergeleri 3600 olarak düzenlenir.

4.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan memurların ek göstergeleri görev yaptıkları kadrolara/derecelerine göre değil eğitim durumlarına göre düzenlenir.

5.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri makam tazminatından yararlanır.

Madde 3. Görev Mahalli Dışı İrşad Faaliyetleri

Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfında çalışan (Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Cezaevi Vaizi, Vaiz, Baş Kur’an Kursu Öğreticisi, Uzman Kur’an Kursu Öğreticisi, Kur’an Kursu Öğreticisi, Baş İmam Hatip, Uzman İmam Hatip, İmam Hatip, Baş Müezzin Kayyım ve Müezzin Kayyım) personelin asli görev yeri dışında irşad faaliyeti için resmi olarak görevlendirildiklerinde her gün için kadro derecesine uygun olarak bütçe kanununda belirlenen gündelik miktarının 3 katı ücret ödenir.

(Harcırah Kanunu 39.md)

Madde 4. Mahrumiyet Yerlerinin Tespit Edilmesi

İl veya ilçe merkezine uzaklığı en az 20 km olan ve D grubu camilerde görev yapan cami görevlilerine ilişkin Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde mahrumiyet bölgesi çalışması yapılır.

Madde 5. Kur’an Kursu Öğreticilerinin Öğretmen Haklarından Faydalanması

Kur’an Kursu Öğreticisi kadrolarında görev yapanlar öğretmenlerin sahip olduğu bütün haklardan faydalanmaları sağlanır.

Madde 6. Ek Ders Ücreti Karşılığı (Fahri) Görev Yapan Personele Yeni Bir Statü Kazandırılması ve Uzun Süreli Çalışması

1.Kur’an Kursu Öğreticiliği kadrolarında ek ders ücreti karşılığı görev yapan personel 4/A kapsamına alınır. Anılan personele kadro verilememesi halinde 4/B statüsüne alınır ya da uzun süreli çalışma imkanı verilir.

2.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde Fahri Kur’an Kursu Öğreticisi olarak görev yapanların Sosyal Güvenlik Sigorta primleri eksiksiz olarak 5510 Sayılı Kanun’un 80/j maddesi kıyasen uygulanarak ödenir.

Madde 7. Mali Sorumluluk Zammı

Taşınır mal sorumluluğu alanlara görev yaptıkları sürece persorel sayısı 100’e kadar olanlara 100,00-TL, personel sayısı 101-300’e kadar olanlara 130,00-TL, 301 ve yukarı olanlara da aylık 150,00-TL olarak ödenir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında mutemet görevlerini yürüten pesonel de bu ödemelerden yararlandırılır.

Madde 8. Sözleşmeli Personelin Mazeret Atamaları

1.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 4/B pozisyonunda görev yapan personelin mazerete binaen atama talepleri, 4/A statüsünde görev yapan personel ile eşit olarak değerlendirilir.

2.Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde 4/B pozisyonunda görev yapan ve eşi özel sektörde çalışan personelin çerçeve yönetmelik/esaslar ve Başkanlık mevzuatında yer alan şartları sağlaması koşulu ile eş durumu mazeret atamaları yapılır.

Madde 9. Sınavsız Lisans Tamamlama Hakkı

İlahiyat ön lisans programını bitiren Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanlarına sınavsız lisans tamamlama hakkı tanınır.

Madde 10. Diyanet Akademisinin Kurulması

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde din hizmetleri sınıfında göreve başlayacak bütün personele adaylık sürecinde eğitim verilmesi ve mevcut görevde olan personele de hizmet içi eğitim verilmesi sağlanır.

Madde 11. Yıllık İzin

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan bütün personel için yıllık izinler iş günü hesabı yapılarak verilir. Bütün resmi tatil günleri yıllık izne dahil edilmez.

Madde 12. Murakıpların Statüsü

Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatında murakıplık kadrosunda görev yapan personelin din hizmetleri sınıfından genel idari hizmetleri sınıfına geçirilmesi ve diğer kamu kurumlarında denetim işi yapan personel ile murakıpların özlük haklarının eşitlenmesi sağlanır.

Madde 13. Cami Görevlilerinin Hafta Tatilinin İki Gün Olması

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde yer alan imam-hatip ve müezzin kayyımlar, diğer hizmet sınıfındaki memurlar gibi haftada iki gün tatil yaparlar.

Madde 14. Camilere Çift Görevli Kadrosu

Her camiye bir İmam-Hatip ve bir Müezzin-Kayyım olacak şekilde en az iki görevli kadrosu tahsis edilir.

Madde 15. Vekil Olarak Görev Yapan Personelin Uzun Süreli Çalışması

Kur’an Kursu, imam-hatip ve müezzin-kayyım kadrolarında vekil olarak görev yapan personelin 4/B kapsamına alınması sağlanır.

Madde 16. Vekillikte Geçen Sürenin Değerlendirilmesi

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil olarak görev yapan personelin kadroya geçmesi halinde vekillikte geçen süreleri 633 sayılı Kanun’un geçici 11. maddesi uyarınca kadro-dereceden kazanılmış hak aylıklarından sayılır.

banner178
(Geçici 11. Madde: İmam-hatip kadrolarına vekaleten atananlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte görevli olanlar veya askerlik hizmeti nedeniyle söz konusu görevden ayrılmış olanlar Devlet Personel Başkanlığınca açılan kamu personeli seçme sınavlarının herhangi birinden, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek yeterli puanı almış olmaları koşuluyla aynı göreve aday imam-hatip olarak atanmış sayılırlar. Bu kişilerden asaleti tasdik edilenlerin vekil imam-hatiplikte geçen hizmet süreleri, kazanılmış hak aylıklarında değerlendirilir.)

Madde 17. Vekil Görevlilerin İzin Hakları

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde vekil statüde görev yapan Kur’an Kursu Öğretici, imam-hatip ve müezzin-kayyım olarak görev yapanların yıllık ve mazeret izinlerinin kadrolu personel gibi uygulanır.

(İzinli olduğu süreler maaşlarından mahsup edilmez.)

II.BÖLÜM: VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNE İLİŞKİN MALİ TALEPLER

Madde 18. Fazla Mesai Ücreti

Vakıflar Genel Müdürlüğü kadrolarında çalışan tüm personele haftalık çalışma süreleri 40 saati geçtiği durumda, haftalık/genel tatillerde, dini/milli/ulusal bayram günlerinde ve Yılbaşı, Emek ve Dayanışma Günü, Demokrasi ve Milli Birlik günlerindeki çalışmalarına fiilen çalıştıkları her gün için yılı merkezi bütçe Kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin 6 katının 8 saate tekabül eden tutarı kadar fazla çalışma ücreti ödenir.

Madde 19. Vakıf Kira Gelirlerinden Personele Destek Sağlanması

Vakıf kira gelirlerinin %5’ini geçmemek ve brüt maaşlarının üçte birini aşmamak üzere Vakıflar Meclisinin belirlediği oranlarda Vakıflar Genel Müdürlüğü personeline ödeme yapılır. Bu ödemelerden Kadro Karşılığı sözleşmeli personel ile işçi olarak çalışan personeller hariç diğer tüm personel yararlanır.

Madde 20. Şube Müdürleri İçin Makam Tazminatı

Vakıflar Genel Müdürlüğünde şube müdürü kadrosunda bulunanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ek 26 ncı maddesindeki usul ve esaslara göre 2000 gösterge rakamı üzerinden makam tazminatı ödenir.

Madde 21. Giyecek Yardımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni ve Bilgisayar işletmeni olarak görev yapanlara ödenen iş gömleği ücreti 150,00-TL olarak ödenir.

Madde 22. Ek Gösterge

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Genel İdare Hizmetler ve yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan memurların ek göstergeleri bulundukları kadrolara göre değil eğitim durumlarına göre düzenlenir.

Madde 23. VGM Personeli İçin Teşvik İkramiyesi

Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personele Vakıflar Haftası ile Kurban Bayramında birer maaş ikramiye ödenir. Bu suretle ödenecek miktar damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Madde 24. Servis ve Yemek Katkısı

1.Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüklerinde çalışan personele yapılan servis ve yemek hizmetinin diğer Bölge Müdürlüklerinde çalışan servis ve öğle yemeği imkanı bulunmayan personele de sağlanır veya fazla çalışma yaptığı günlerde dahil olmak üzere yemek ve servis ücreti ödenir.

2.(Servis ve yemek hizmeti verilemez ise yemek ücreti 10,00-TL, servis ücreti de 8,00-TL ödenir.)

3.Ulaşım yardımı, günlük 8,00-TL’den düşük olmamak üzere her ay için kamu görevlisine toplu taşıma hizmetlerinde ücret yerine geçen belge veya toplu taşım kartı verilmesi suretiyle de yapılabilir.

4.Ulaşım yardımı ödeneğinden, 4688 sayılı kanuna göre kamu görevlisi kapsamında sayılanlar yararlandırılır.

5.Yemek hizmeti sunulmayan Vakıflar Genel Müdürlüğü çalışanlarına görev başında bulundukları her öğün için 10,00-TL olmak üzere yemek yardımı ödeneği ödenir.

6.Servis ve yemek yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil her hangi bir kesinti yapılmaz.

7.Görevleri gereği Vakıflar Genel Müdürlüğü personelinden hizmet binası dışında görevlendirilmeleri halinde günlük yemek yardımı 10,00-TL olarak ödenir.

III.BÖLÜM: ORTAK SOSYAL HAKLARA İLİŞKİN HÜKÜMLER

Madde 25. Personel Çocukları İçin Kreş ve Gündüz Bakımevleri

1.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan tüm kamu görevlilerinin zorunlu eğitim çağına girmemiş çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulması esastır. Kreş hizmeti hizmet alımı şeklinde de yerine getirilebilir.

2.Birinci fıkrada belirtilen hizmetin sunulamadığı iş yerlerinde görev yapan kamu görevlilerine kreş hizmetinden faydalanacak her çocuk için; 01.01.2018 tarihinden itibaren büyükşehir kapsamındaki illerde 350,00-TL, diğer illerde 300,00-TL kreş yardımı ödeneği aylıkları ile birlikte ödenir. Aylık katsayısındaki artışlar bu tutarlara yansıtılır.

3.Kreş yardımı ödeneğinden damga vergisi dahil herhangi bir kesinti yapılmaz. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki kreş ve gündüz bakım evleri, eğitim kurumu kapsamında değerlendirilir ve giderleri kurum bütçesinden karşılanır.

Madde 26. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

1.Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personellerin görevde yükselme ve unvan değiştirmelerinin sağlanması için ilgili kurumlar tarafından sınav boşalan kadrolar göz önüne alınarak en fazla iki yılda bir yapılır. İlgili kurumlar görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav uygulamasına tabi kadrolar için doğrudan sınav yapabilirler. Aynı unvan grubunda bulunan kadrolar için boş kadro sayısının 10’u aşması halinde kurumlar görevde yükselme sınav veya unvan değişikliği sınavı için duyuruda bulunurlar.

2.Aşçılık meslek lisesi ve meslek yüksek okulu mezunları veya dört yıllık fakülte mezunu olanlardan ilgili kurumlarımızda çalışanlar teknik hizmetleri sınıfında değerlendirilir.

Madde 27. Maddi Hasarlı Trafik Kazalarına Karşı Sigorta ve Zarar Tazmini

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesinde Şoför kadrolarında görev yapan personel tarafından kullanılan araçların, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu anlamında işletilmesinden doğacak zararlardan korunması için bedeli kurum bütçesinden karşılanmak üzere kasko sigortası yaptırılır. Yine bundan doğan zararlardan, söz konusu personelin kasten verdiği zararlar müstesna olmak üzere personele rücu edilmez.

Madde 28. Çözümleyici ve Programcı Kadrolarının Özlük Hakları

2013/5002 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Diyanet İşleri Başkanlığında görev yapan Çözümleyici ve Programcı kadroları 657 sayılı Kanun’un 36. Maddesi uyarınca Teknik hizmetler sınıfına alındığından; anılan Kanun’un (I) sayılı Cetvelinin “II-TEKNİK HİZMETLER” bölümünün (a) bendine “Şehir Plancısı ve Bölge Plancısı,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Çözümleyici, Programcı” ibaresi eklenir.

Madde 29. Teknikerlerin Özlük Hakları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Teknikerlik kadrosunda görev yapanların özel hizmet tazminat oranları; 1-2. derece için % 130, 1-4. derece için % 125 ve diğer derecelerden aylık alanlar için % 118 olarak, 3-4. derece için % 120, 5-7. derece için % 110 ve diğer derecelerden aylık alanlar için de % 105, teknikerlerin emeklilikte maaş bağlanma oranları % 110, ikramiye bağlanma oranı % 80 şeklinde düzenleme yapılır.

Madde 30. Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Çalışan Kameramanların Özlük Hakları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nda, özlük hakları maaş, ek gösterge ve yolluk bakımından TRT bünyesinde kameraman kadrosunda görev yapan personel ile aynı statüye yükseltilir.

banner179
YORUM EKLE
YORUMLAR
İsmail Koçak
İsmail Koçak - 1 yıl Önce

Fahriler kkö ler torpille geliyorsa o zaman neden her yıl mülakat sınavına giriyorlar bilip bilmeden konuşmayın

Magdur ediliyoruz
Magdur ediliyoruz @İsmail Koçak - 1 yıl Önce

Eğer ki Diyanette torpil varsa o zaman hem yazin hemde eylul ayında mulakata neden giriyoruz. Artı iki yıl da bir KPSS e DHPT ye de girmek zorunda birakiliyoruz.
Hangi kurumda iki yilda bir sinava kpss dhpt giriliyor. Geçici (asil isi yaban ) gorev almak icin ve her dönemde de mulakat oluyor üstelik SSKlarimiz ayda 12 gun ödeniyor. Birde bize ceza geliyor. Ödenmeyen günler icin. Hic bir özlük hakkimiz yok. maas 600 ,700 arasi el insaf ..

gül Allahverdi
gül Allahverdi - 1 yıl Önce

bİZ daha torpil görmedik keşke hakkımızı verseydiler ama şunu gördüm fahriligi kazanmaya n adam gitti sozlesmeli de kazandı hemde çok düşük puanlarla artık siz hesaplayin

HAFIZ
HAFIZ - 1 yıl Önce

Emrullah Köse ve bunun gibi düşünen çekemeyenler ben hafızım ilahiyat önlisans lıyım şu anda uzun zamandır görevdeyim KPSS DHBT mülakat sınavlarına girerek vekillik görevine başladım görev yaptığım yıllar içerisinde girmiş olduğum çeşitli yarışmalarda Kur'an ezan vesaire yarışmalarda il birinciliği bölge birinciliği ve Türkiye üçüncülüğü var hocam ın birtanesi sana aslında güzel de bir cevap vermiş gel ben vekilim Kim güzel Kur'an okuyor bakalım demiş doğru söylemiş ağzına sağlık gel Ben de sana Kuran'ı güzel okuma eğitimi vereyim şu rezilliğin izle bakın ya Kendi kurumumuzdan kendi görevlimiz meslektaşımız Ne hikmetse kendisini düşünmekten başkasının görev almasını istemiyor he Ayrıca bulunduğum bölgede nerede bir program var müftülük nerede temsil edilecek hemen hemen hepsine Çağrı diyorum geçen hafta TRT Kur'an yarışmasında vekil hocam ay finalisti oldu bir tanesi de 4. Oldu Yeter mi daha söyleyeyim mi ne istiyorsunuz Bu Garip anlardan ne istiyorsunuz Bu vekillerden Fahri illerden bunlar iyi şeyler değil kardeşim aklınızı başınıza alın akıllı şeyler konuşun destekleyelim bırakın sınavı kazanmış hak etmiş görevde olan Bütün kardeşlerimiz görevlerini Daimi olarak alsınlar hepsinin Çoluğu çocuğu var uğraşmayın yoksa iki yakanız bir araya gelmez kimsenin bedduasını ahını almayın akıllı konuşun sizi adam yerine koyayım tamam mı kardeşim dikkat et konuşmalarına hayırlı geceler selamlar

Emrullah kose
Emrullah kose - 1 yıl Önce

Arkadaslar hepimiz biliyoruz fahri ve vekillerin bi cogu ya muftunun ya vaizin yada birilerinjn torpiliyle vekillige baslamis bjnlarin kadro yada sozlesme verilmesj hakmi digerleri alin teriyle ugrasip yazilisi mulakati ugrasip dururken

HAFIZ
HAFIZ @Emrullah kose - 1 yıl Önce

Emrullah Köse öyle bilip bilmeden konuşma vekiller fahriler yazılı sınavları girmeden bu görevleri alıyorlar Sen öyle girdin galiba Saçmalama adamın canını da sıkma vekiller fahriler KPSS DHBT mülakat hepsine girdi kadrolar 50 puana düştüğü halde vekiller fahriler 60 ve üzeri puanla atandı öyle buraya gelip de ahkam kesme niye bu kadar insanların görev almasını çekemiyorsunuz orasını anlayamadım Allah ıslah etsin seni ve senin gibileri Yazık yazık yazık çok yazık Bir de din adamı olacaksın

Göknur iç
Göknur iç @Emrullah kose - 1 yıl Önce

Hepiniz kim bişe bilmeden yorum yapmayın ne torpili biz hersene başında mülakata girerek göreve başlıyoruz bilgimiz ve eğitimimizle görevdeyiz kimsenin torpiliyle değil

Fırat çiftçi
Fırat çiftçi - 1 yıl Önce

Emrullah köşe .gel kuran okuyalım ben vekilim .kim daha güzel okur

Neticecaliskan
Neticecaliskan - 1 yıl Önce

Artik kadro verilmeli

Cennet köşesi
Cennet köşesi - 1 yıl Önce

Torpille gelenlerin isine yarar mübarek olsun mahkemei kubrada hesabını vermeleri dileğiyle Malum Diyanette torpil güzel isliyor

İMAM HATİPLİ YE NASIL PARALEL KURUM VE BAKANLIKLARDA  ZULÜM VE HAKSIZLİK  SAHTEKARLIK  KUL HAKKI GÖRÜN İSLAMIN MERKEZİ DİYANET VE İLAHİYATCİ BAKAN VE DANISMANLAR  KİME CALISIYOR  SAYİN CUMHUR BASKANİM  NELER DÖNÜYOR GÖRÜN BU 1 MİLYONDAN FAZLA İSLAMİ KESİM
İMAM HATİPLİ YE NASIL PARALEL KURUM VE BAKANLIKLARDA ZULÜM VE HAKSIZLİK SAHTEKARLIK KUL HAKKI GÖRÜN İSLAMIN MERKEZİ DİYANET VE İLAHİYATCİ BAKAN VE DANISMANLAR KİME CALISIYOR SAYİN CUMHUR BASKANİM NELER DÖNÜYOR GÖRÜN BU 1 MİLYONDAN FAZLA İSLAMİ KESİM - 1 yıl Önce

SAYİN BAKANIMIZ DÖNEN OYUNU GÖRÜN SİZE KİMLER PARALEL MİLLETE ZULÜM VE KULLANIMI SONURME HAKSIXLIK YAPILDIĞINI GÖRÜN BUNLARIN HEPSİ SİZE ÖNÜNÜZDE DUGUMLENIYO DIYANETTE İSENİZ SİZİ SIGORTADA 4C Lİ GÖSTERMİŞLER FAKAT SITATUNUZ FARKLIYMIS BU BİR SSHTEKARLIK 4C Lİ SİGORTA MAAŞ 4C Lİ VERME 3/2 MAAŞ ÜZERİNDEN ODE HEMDE BU KANUN DAN FAYDALANDIRMA BU ÇOK BÜYÜK SAHTEKARLIK DAVA AÇIN HEM CALISTIGINIZ YILLARI 4 C Lİ MASS FARKININ ALIRSANIZ HEM DE BU KANUN RESMİ SICILE BAKAR SIGORTAYA DAVA AÇIN ÇÜNKİ SİZLER 4C Lİ 657 GÖRE 48 E GÖRE CALISIYORSUNUZ HAKKINIZ KİMSEYE TEDIRMEYIN ARKADASLAR


SIRADAKİ HABER