29
Mar 2019
Ezanda Tekbir Cümlesinin RÂ’sı Nasıl Okunur?

Ezanda Tekbir Cümlesinin RÂ'sı Nasıl Okunur? Ezan-ı Muhammedî, Cuma namazı ve beş vakit ezan için meşrû kılınmış, Müslümanları günde beş vakit namaza ve felaha/kurtuluşa davet eden ilâhî bir çağrıdır. Ezan, her ne kadar sünnet-i...

MAKALEYİ OKU
22
Şub 2019
Sigaranın Hükmü Bağlamında Haram ve Mekrûh Kavramları

Sigaranın Hükmü Bağlamında Haram ve Mekrûh Kavramları Diyanet İşleri Başkanlığının yayınlamış olduğu 'sigara içen görevlilerin hacca ve umreye görevlendirilmeyeceği” şeklindeki yazısından ve Diyanet İşleri Başkanı Sayın...

MAKALEYİ OKU
31
Oca 2019
Kargaşa Ortamında Müslüman Kalmak!..

 İnsanoğlu olarak bizlerin dünyada var oluş/yaratılış sebebi Allah'a kulluktur.(1) Son ilahi vahyin/İslâm'ın muhatabları olan bizlerin, bu dünyada var oluş sebebimizi gerçekleştirme adına, son nefesimize kadar mücadele etme...

MAKALEYİ OKU
11
Oca 2019
Kur’ân Nedir?

İslâm âlimleri tarafından, Kur'ân'ın,  'Allah'ın mu'ciz kelamıdır” şeklinde kısa tanımlardan Kur'ân'ın vasıflarını içeren tanımlara kadar çeşitli tarifleri yapılmıştır.(1) Yapılan bu tariflerde...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2018
Sahabe Kavlinin/Görüşünün Kaynak/Delil Değeri

 Bir önceki iki yazımızda Sünnet kavramı çerçevesinde sahabenin kilit rolünü ele almış; vahye şahitlik eden nesil olarak bu dinin anlaşılması ve uygulanması hususunda sahabenin önem ve fonksiyonuna dikkat çekmiştik. Bu yazımızda...

MAKALEYİ OKU
14
Ara 2018
Sünnet Kavramı Çerçevesinde Sahabenin Kilit Rolü-2

Bir önceki yazımızda Hanefî âlimlerin sünnet tanımı ve konumuz açısından önemi üzerinde duracağımızı söylemiştik. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi sünnetin tanımı, sınırlarının tespiti noktasında dinin mübelliğ ve mübeyyini...

MAKALEYİ OKU
30
Kas 2018
Sünnet Kavramı Çerçevesinde Sahabenin Kilit Rolü-1

 Sahabe, Kur'ân'ın nüzûlüne şahitlik etmiş, Rasûlullah sallallahü aleyhi ve sellem'e arkadaşlık etmiş, fedakârlıkları ve konumları itibariyle Allah ve Rasûlü'nün övgüsüne mazhar olmuş, Rasûlullah sallallahü...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2018
Bid’at Nedir? Sınırları Nelerdir?-4

Teravih namazı örneğinde de görüldüğü gibi, bir şeyin şer'î delillerden birinin kapsamına girmesi ya da sahabe döneminde kabul görmüş olması, o şeyin ıstılah/şer'î anlamda bid'at olarak isimlendirilmesine manidir; diğer...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2018
Bid’at Nedir? Sınırları Nelerdir?-3

Bid'at konusuyla ilgili daha önce yaptığımız açıklamalardan anlaşılmaktadır ki, bir şeyin bid'at sayılıp sayılmaması noktasında belirlenen ölçüler/ilkeler önem arz etmektedir. Herhangi bir meseleyi ele alırken, 'bunu Rasûlullah...

MAKALEYİ OKU
01
Kas 2018
Bid’at Nedir? Sınırları Nelerdir?-2

Bir önceki yazımızda da ifade ettiğimiz gibi, bid'at kelimesinin kelime anlamıyla ıstılah anlamı farklıdır ve konuyu ele alırken bu hususun mutlaka göz önüne alınması gerekmektedir. Aksi takdirde bid'at olarak nitelenemeyecek olan...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2018
Bid’at Nedir? Sınırları Nelerdir?-1

Müslümanlar arasında en fazla gündeme gelen ve üzerinde yorumlar yapılan konulardan biri şüphesiz ki bid'at konusudur. Bid'at konusu bazı eserlerin bölümlerinde ele alındığı gibi özel olarak hakkında müstakil eserler de yazılmıştır....

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2018
İslâm Hukukunda Seferilik-Vatan İlişkisi Ve Hükümlere Etkisi-3

Vatanın Bozulması/Değişmesi Vatanın bozulmasından/değişmesinden maksat, vatanın vatan olmaktan çıkması ve başka bir yerin onun yerini almasıdır. Bir vatanın, hangi şartlarda vatan olmaktan çıkacağı konumuz açısından önemlidir. Vatan-ı...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2018
İslâm Hukukunda Seferilik-Vatan İlişkisi Ve Hükümlere Etkisi-2

C- Tavattun/İstîtân: Bir yerin vatan olarak belirlenmesini ifade eden bir kavramdır. Vatan kelimesi farklı anlamlarda kullanılıyor olsa da,(1) özellikle konumuz açısından bir insanın başta doğup büyüdüğü yer olmak üzere sürekli yaşamaya...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2018
İslâm Hukukunda Seferilik-Vatan İlişkisi Ve Hükümlere Etkisi-1

Seferilik, İslâm Hukuku'nun en önemli konularından bir tanesidir. Namaz, oruç, kurban, mestler üzerine mesh başta olmak üzere özellikle ibadet alanında birçok hükme tesir eden seferilik konusunun vatan konusuyla doğrudan ilişkisi vardır....

MAKALEYİ OKU
13
Eyl 2018
Kadınların Cemaatle Namaz Kılması-4

Üç haftadır ele aldığımız kadınların cemaatle namaz kılması konusunda sonuç olarak şu şekilde bir değerlendirme yapmamız mümkündür: Daha önce yaptığımız açıklamalar göstermektedir ki, kadının kadınlara imamlığı konusunda Rasûlullah...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2018
Kadınların Cemaatle Namaz Kılması-3

II- Kadının Kadınlara İmamlığını Mekrûh Görenler ve Delilleri: Hanefî mezhebi âlimleri, kadının kadınlara imamlık yapmasının câiz fakat mekruh olduğu görüşündedirler. Hanefî mezhebine göre, kadınlar için namazlarda esas ve efdal...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2018
Kadınların Cemaatle Namaz Kılması-2

A- Kadının Kadınlara İmamlığını Bütün Namazlarda Câiz Görenler: Şâfiî ve Hanbelî mezhebine göre, farz namazlarda olsun nafile namazlarda olsun kadının kadınlara imamlığı câiz ve müstehabdır.(1) İmam Şâfiî (204/819) konuyla ilgili...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2018
Kadınların Cemaatle Namaz Kılması

Namaz, imandan sonra İslâm dininin en önemli rüknüdür. Namaz ibadetinin en önemli sosyal tezahürü ise namazların cemaatle eda edilmesidir. Cemaatle namaz kılmanın hükmü konusunda mezhepler farklı görüşler ortaya koymuş olsa da, bütün...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2018
Herkes Kur’ân’ı Anlamak Zorunda mı? Ya da Kur’ân’ı Anlamak Ne Demek?!..

Modern dönemlerde sürekli Müslümanların gündeminde tutulan, propagandası yapılan konulardan biri de 'Kur'ân'ın anlaşılması gerektiği” meselesidir. Sanayi devrimi ve Aydınlanma'dan sonraki tarihi süreçte, İslâm dünyasının...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2018
Hadisle Amel Etmenin Şartları Ya da Her Hadisle Amel Edilir mi?

Tarihi süreç içerisinde üzerinde en çok konuşulan, en çok tartışılan konulardan biri şüphesiz ki hadislerdir. Hadislerin sıhhat derecesi/Rasûlullah sallallahü aleyhi ve sellem'e aidiyeti, hadislerin amele konu olup olmaması, hadis çeşitleri...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2018
Müslümanların Yanında Olamamak!..

İslâm, hayata müdahil olan ve inanç, ibadet, ahlâk, siyaset, hukuk, ekonomi, doğum, evlilik, boşanma, ölüm, miras vs. hayatın bütün alanlarında ilke ve prensipler/hükümler koyan bir dindir. Müslüman, neye nasıl inanacağını ve neyi nasıl...

MAKALEYİ OKU
19
Tem 2018
Ehl-i Sünnet Olmanın Özellikleri!..

Daha önceki yazılarımızda da ifade ettiğimiz gibi, Hz. Ömer Efendimizin şehid edilmesiyle ümmet içerisinde fitne kapısı açılmış/kırılmış; devamında yaşanan Hz. Osman Efendimizin şehid edilmesi, Cemel ve Sıffîn savaşı gibi olayların...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2018
Mızraklı İlmihal Bizim “Neyimiz” Olur?!..

Modern dönemlerde İslâm dünyasının bir 'savrulma” yaşadığı inkâr edilemez bir gerçektir. Sanayi devriminden sonra İslâm dünyasının ekonomik, askeri, siyasi yönden güç kaybı, farklı felsefi ve ideolojik hareketlerin ortaya çıkması...

MAKALEYİ OKU
05
Tem 2018
Adil Ümmet Olarak “Adaletin Bekçisi/Koruyucusu” Olmak!..

Adalet kavramı, tarih boyunca insanlığın bir meselesi olarak filozof ve ilim adamlarının en çok meşgul olduğu konulardan biri olmuş; çeşitli şekillerde tanımlanmış ve konu hakkında farklı görüşler ortaya konmuştur. Çok anlamlı bir...

MAKALEYİ OKU