KKÖ Sınav İlanı

Diyanet İşleri Başkanlığı...

KKÖ Sınav İlanı

Sınav ilanı
T.C. SAKARYA VALiLiĞi İl Müftülüğü 

a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

b) Diyanet İşleri Başkanlığı Vaizlik, Kur'an Kursu Nreticiliği, imam-Hatiplik ve Müezzin Kayyırrılik Kadrolanna Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklannda Yükselme Yönetmeliği.

e) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonlan Yönergesi. ilimiz Müftülüğü koordinesinde 2017 yılında yapılan geçici Kur'an kursu öğretici sınavında başanli olup görevlendirmesi yapılanların görev süreleri 28.05.2018 tarihinde eğitim-öğretim döneminin sona ermesi sebebiyle bitecek olup SGK' dan işten çıkış işlemleri gerçekleştirilecektir. 2018 yılı Yaz Kur'an Kursları ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim döneminde öğretici ihtiyacının karşılanabilmesi için ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere geçici Kur'an Kursu Oğreticisi sınavı yapılacaktır. 


A) SINAVA KATILACAKLARDA ARANAN ŞARTLAR


1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48/A maddesindeki şartlar ile Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin ilgili maddelerindeki şartları taşımalan,

2- ilahiyat Fakültesi, ilahiyat ön Lisans veya İmam Hatip Lisesi mezunu olmak, ( Mezun durumunda olanlarda sınava girebilir, kazanmaları halinde görev sırası geldiğinde mezun olduğuna dair diploma veya mezuniyet belgesini getirmesi halinde görev alabilir)

3- 2016 yılı (KPSS ve) DHBT sınavına girmiş, 50 puan ve üzeri almış olmak,

4- Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli olmamak,

5- 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; Başkanlığımızca yapılan 04-06 yaş hizmet içi eğitim seminerine katılmış olmak veya 04-06 yaş çocuk gelişimi ve eğitimi ile ilgili diplomaya ya da bu alanla ilgili en az 296 saatlik 19.01.2017 tarihinden önce alınmış (Bu tarihten sonra alınan sertifikalar geçersizdir) sertifikaya sahip olmak,


B) BAŞVURU İÇIN GEREKLİ BELGELER

1- Dilekçe (İlçe Müftülüklerinden temin edilecek)

2- T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3- DHBT sınavına girdiği öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (İlçe Müftülüğü tarafindan diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

4- 2016 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5- Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi. (İlçe Müftülüğü tarafindan aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.) 6- 04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için 19.01.2017 tarihinden önce alınmış 296 saatlik sertifika. (İlçe Müftülüğü tarafından asil görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.) 

C) BAŞVURU İŞLEMLERİ

1- Başvuru yapmak isteyenler 19 Nisan - 03 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar istenilen belgelerle birlikte görev almak istedikleri yalnızca bir ilçe müftülügüne şahsen miiracaat edeceklerdir. Birden fazla ilçe mültülügüne müracaat edenlerin (sınavı kazansalar dahi) müracaatlan geçersiz sayılacaktır. 

2- Belgeleri eksik o., duyıınıda belirtilen esaslara uygun olmayan ve posta yoluyla yapılan miiracaatlar ile 03 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitiıııinden sonra başvuru talepleri kabul edilme ecektir. 

D) SINAV İŞLEMLERİ

I- Sınav yeri ve tarihi bilahere ilan edilecektir, Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayanlar sınava giremezler. 2- Aday., sınava gelirken T.0 kimlik No'lu kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet) yanlarında bulunduracaklardır. 3- İlan edilen tarihte sınava katılma,lar sınav haldum kaybetmiş sayılacak ve adaya ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. E) SINAV SONUÇLAR! VE YERLEŞTIRME IŞLEMLERI 
 

E) SINAV SONUÇLAR, VE YERLEŞTIRME İŞLEMLERİ

1- Sınav sonuçtan MfıRülüklcrimizin VVEB adreslerinden ilan edilmek., adaylara ayrıca tebfigat yapılmayacak.. 2- Öncelikle 2016 yılı (KPSS) DHBT puanı 60 ve üzeri alanlar görevlendirilecek olup, ihtiyaç karşılanmadıgı takdirde, DHBT sınavına girmiş (60 puanın altında olanlar) olmak şartıyla sözlü sınavda başarılı olanlardan görevlendirme yapılabilecek.. 2- Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarlı sayılacak.. Sözlü sınavı en yüksek olandan başlamak üzere görevlendirme yapılacak, ihtiyaç olması halinde basan sırasına göre görevlendirilmeye devam edilecektir. 4- Başarılı olanlann puanlann eşit olması halinde sıralama 2016 yılı KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, bu puanın da eşit olması halinde, hafizlık ve öğrenim durumuna göre yapılacak.. 5- ilçe müftülügünce puanı en yüksek olandan başlanılarak ihtiyaç duyulan ögreticilerin görevlendirilmeleri en kısa sürede yapılacaktır. 6- Kendilerine görev teklif edilen ve görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklannı kaybedecekler., 7- Basan!, olduğu halde başvuru yaptıgı müiliiIiikte sırası gelmeyen geçici öğretici adaylara, ihtiyacı bulunan ve görevlendirilebil.ek eıgreticisi bulunma, diğer ilçelerde ilçe müftüsünün uygun görüşü ile başan sırası dikkate alınarak görevlendirilebileceklerdir. 8- Bu sınav, Başkanlığımına yerli bir düzenleme yapılma., ek ders ücreti karşılığı 2018 yılı Yaz Kur'an Kurslara ve 2018-2019 Egitim-Öğretim dönemi geçici öğretici görevlendirrneleri için geçerli olacaktır. 

F) DIĞER HUSUSLAR 

1- Sınav işlemleri süresince adayın beyanı esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir. 2- Sınav ve görevlendirme sürecinde ilçe Müftülüklerimizce (Müftülük internet sitelerinde veya ilan panolannda) yapılan tüm duyurulan tebligat sayılacaktır. 
 

3- Geçici Kur'an Kursu ÖLn.eticisi olarak görevlendirilenler, 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu hükümlerine göre çalıştınlacaklardır. Kur'an kurslannda görevlendirilenlere, 24/07/2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığınca Düzenlenen Eğitim-Öğretim Faaliyetlerinde Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararına göre ek ders ücreti ödenecektir. 

banner178

G) GEÇICI ÖĞRETICI DEĞERLENDIRME KRİTERLERİ

I. 4-6 Yaş Eğiliminde görev Alacak ökreticiler

1- Temel Ilmihal Bilgisi (30 Puan)

2- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Bilgisi (30 Puan)

3- Pedagojik Formasyon Bilgisi (20 Puan)

4- Kavrama, Muhakeme etme, ı5zetleme ve ifade etme yeteneği (10 Puan)

5- Liyakati, Temsil Kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan) 

Not: Aynca değ'erlendinnelerde eğitim düzeyi dikkate alınarak yüz yüze eğitim yolu ile sertifıka alanlara öncelik verilecektir. 
 

Il. Engelli Eğiliminde Görev Alacak Öğreticiler

1- Temel Ilmihal Bilgisi (30 Puan)

2- Engelli Eğitimi (Özel Eğitim) Bilgisi (30 Puan)

3- Pedagojik Formasyon Bilgisi (20 Puan)

4- Kavrama, Muhakeme etme, özettemc ve ifade etme yeteneği (10 Puan)

5- Liyakati, Temsil Kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan)

Hafızlık Eğiliminde Görev Alacak Öğreticiler

1- Hafızhip (50 Puan)

2- Temel Ilmihal Bilgisi (25 Puan)

3- Pedagojik Formasyon Bilgisi (15 Puan)

4- Kavrama, Muhakeme etme, .özetleme ve ifade etme yeteneği. Liyakati, Temsil Kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan) 

Not: Hafizlık Eğitimi Temel Öğretim Programında görev alacak ögrencilerde de hafızlık eğiliminde görev alacak öğrencilerin nitelikleri aranır. 
 

IV.Yüzüne Ekitiminde Görev Alacak ööreticiler

1- Temel Ilmihal Bilgisi (50 Puan)

2- Pedagojik Formasyon Bilgisi (30 Puan)

3- Kavrama, Muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği (10 Puan)

4- Liyakati, Temsil Kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu (10 Puan) 
 

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER