Kuran Kursu Öğreticisi Alımı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı 2019-2020 yılı Manisa İl Müftülüğü Kuran Kursu Öğreticisi alınacaktır.

Kuran Kursu Öğreticisi Alımı

2019-2020 Yılları Yaz ve Kış Dönemi Kur'an Kurslarında ek ders ücreti karşılığında Manisa İl ve İlçe Müftülüklerine bağlı Cami ve Kur'an Kurslarında görevlendirilmek üzere Diyanet İşleri Başkan|ığı Kur'an Eğitim ve Ögretimine YöneIik Kurslar ile Ögrenci Yurt ve Pansiyonlar Yönergesi. Vaizlik, Kuran Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu KadroIarın Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9. l5 ve l8. Maddeleri ile Slnav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde 2018 KPSS (DHBT) puan sırast esas alınarak aşağıda ilçe bazında ilan edilen öğretici ihtiyacının üç katına kadar İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağrılacak adayIar arasrndan sınav sonucu başan srrasına göre "Bay - Bayan Geçici Kur'an Kursu Oğreticisi" alınacaktır.

a) Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.

b) Diyanet İşteri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi.

c) Vaizlik, Kuran Kursu Ögreticiligi, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği.

d) Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Eğiıim ve Ögretimine Yönelik Kurslar İle Ögrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi.

e) Diyanet İşleri Başkanlığının 09.09.2016 tarihli ve E-44009 sayılı yazısı.

f) 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları.

SINAVA KATILMAK İSrnYBN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1) 657 Sayılı Devlet Memurlarr Kanunun Değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2-) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirıne Yönetmeliğinin 5'inci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3-) İmam-Hatip Lisesi, Önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,

4-)Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5-) Sabıka Kaydı bulunmamak, (Kamu için)

6-) 2018 yılı KPSS (DHBT)'den 60 puan ve üzeri almış olmak,

7-) Şayet İlçe Müftülüğünün öğretici ihtiyacı,20l8 yılı KPSS (DHBT)'den 60 ve üzeri puan alan adaylardan karşılanmaması veya müracaatçt olmanıası halinde 2018 KPSS (DHBT)'ye girenlerin (60'ın altında puanları olanlar) müracaatları alınacaktır.

8-) 04-06 Yaş grubu öğrencilere yönelİk dİn eğİtimİ verecek öğreticiler için; 3'üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.

9-) Engelli eğitiminde görev alacak öğreticilerin Engelli Eğitimi (Özel Eğitim) ile ilgili diploma ya da sertifikaya sahip olmak. l0- Terör Örgütlerine veya MiIli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler. sınavı kazansalar bi[e görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir.

BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR 

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1-)Dilekçe, (İtçe Müftülüklerinden temin edilecek.)

2-) T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-) KPSS (DHBT) girmiş olduğu öğrenim durumunu gösıerir belgenin aslı ve fotokopisi, İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

4-) 20l8 yıh KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5-) Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi. (İlçe Müftülüğü tarafindan aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)

6-) Biometrik fotoğraf.(l adet) 7- 04-06 yaş grubuna başvuracaklar için, yukarıdaki belgeler dışında ayrıca;

a-) İ|ahiyat . Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. Öğretmenliği- İ.H.L. MesIek Dersleri Öğretmenliği) Belgesi,

b-) İlahiyat, İlahiyat Önlisans ve)a en azİ.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği. Okul Öncesi Ögretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.

c-) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası (4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için;3'üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19,01.2011 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01,2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak),

8-) Engelli Eğitiminde görev alacak adaylar için Engelli Eğiıimi Özel Eğitim DipIoması yada sertiflkası.

9-) Geçici Kur'an Kursu Öğreticiliği yapmaya mani bir özrü velveya erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına, Sabıka - Adli sicil kaydı ve arşiv kaydının olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Sınav Işlemleri 

1-) 2018 KPSS (DHBT) puan sırasına göre yukarıda ilan edilen her bir ilçe müftülüğünün geçici öğretici ihtiyacının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.

2-) 2018 KPSS (DHBT) puan slraslna göre çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

3-) Sınar, 1,eri ve tarihi ınüracaatların sona ermesinden sonra İlimiz Müftülüğü hllııs : //nuıni s ıııl iy ane t. ı! oy. l r adresinden duyurulacaktır

4-) Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektiı.

5-) Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik belgesini getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

d) Sınav Sonuçları ve Yerleştirme Işlemleri l- Her aday mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şaı1 olup, söz konusu puan, komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.

2-) Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

3-) Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.

4-) Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup başarı sıralaması müracaat etmiş oIduğu ilçeye göre belirlenecektir.

5-) Sınav sonuçları başarr srrasına göre (70 ve üzeri puan alanlar) İlimiz Mtifttıltigtı https://monisu.ıli wıncl.!!qv.lr internct adresiırde ilçe sıralamasına göre ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebli gat yaprlmayacaktır.

6-) Sınav ve görevlendirme süresince İl Mtlftiilligtimtiz intemet sitesinde yapılacak olan tiim duyurular tebligaı sayılacaktır.

7-) Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarınln ilan edilmesinden itibaren 7 gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi yazılı dilekçe ile il müftülüğüne yapılacakıır. İtirazlar en fazla 15 gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir.

8-) Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

9-) Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir. 

SINAV KONULARI 

1-Kur'an-ı Kerim,

2-Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları),

3-Hitabet.

Güncelleme Tarihi: 23 Nisan 2019, 11:24
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER