İSTİFA EDEN MEMUR'A GERİ DÖNÜŞ !

İstifa eden memur geri nasıl döner.. Ne yapmalı ?

İSTİFA EDEN MEMUR'A GERİ DÖNÜŞ !

MEVZUAT

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurluktan

çekilenlerin yeniden atanmaları" başlıklı 92 nci maddesinin birinci fıkrasında? "İki defadan fazla olmamak üzere memurluktan kendi istekleriyle çekilenlerden veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan tekrar memurluğa dönmek isteyenler, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunmak ve bu sınıfın niteliklerini taşımak şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecesine eşit bir derecenin aynı kademesine veya 71 inci madde hükümlerine uyulmak suretiyle diğer bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler." hükmü yer almaktadır. Bu madde kapsamında bir kadroya atama? ilgilinin, mezkur Kanunun 48 inci maddesinde ki genel şartlar,

belirlenmesi durumunda özel şartlar ve girilecek sınıfın niteliklerini taşıması kaydı ile atanma talebinde bulunulan kamu kurum veya kuruluşunun takdirinde yer alan bir husustur. Bununla birlikte; söz konusu hüküm , istifa ederek Devlet memurluğundan ayrılanların kazanılmış hak aylık dereceleriyle sınav şartı aranmaksızın yeniden memurluğa atanabileceklerini de hükme bağlanmıştır.

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Çekilme" başlıklı 94 üncü maddesinde? "Devlet memuru bağlı olduğu kuruma yazılı olarak müracaat etmek suretiyle memurluktan çekilme isteğinde bulunabilir. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır.

Çekilmek istiyen memur yerine atanan kimsenin gelmesine veya çekilme isteğinin kabulüne kadar görevine devam eder. Yerine atanan kimse bir aya kadar gelmediği veya yerine bir vekil atanmadığı takdirde, üstüne haber vererek görevini bırakabilir.

Olağanüstü mazeretle çekilenler, üstüne haber vermek şartiyle bir ay kaydına tabi değildirler." hükmü, "Olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulü" başlıklı 96 ncı maddesinde ise? "Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki Devlet memurları, çekilme istekleri kabul edilmedikçe veya yerine atanacaklar gelip işe başlamadıkça görevlerini bırakamazlar." Hükmü yer almaktadır. Yine anılan Kanunun "Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları" başlıklı 97 nci maddesinde ise ? "Memurlardan mali ve cezai sorumlulukları saklı kalmak üzere?

A) 94 üncü maddenin 2 nci ve 3 üncü fıkrasına uygun olarak memuriyetten çekilenler altı ay geçmeden,

B) Bu Kanuna göre çekilmiş sayılanlar ile 94 üncü maddenin 2 nci fıkrasına uymadan görevlerinden ayrılanlar bir yıl geçmeden,

banner178
C) 95 inci maddede yazılı zorunluluklara uymayanlar 3 yıl geçmeden,

D) 96 ncı maddeye aykırı hareket edenler hiçbir surette,

Devlet memurluğuna alınamazlar." hükmü yer almaktadır.

Bununla birlikte, 08/02/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5 seri numaralı Kamu Personeli Genel Tebliğinin "Memurluktan Çekilenlerin Yeniden Devlet Memurluğuna Alınmaları" başlıklı 5 inci maddesinde ? "Daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak çalışmış olup da iki defadan fazla olmamak üzere kendi istekleriyle memuriyetten çekilen veya bu Kanun hükümlerine göre çekilmiş sayılanlardan, aynı Kanunun 92 nci maddesi uyarınca yeniden memurluğa dönmek isteyenlerin, 657 sayılı Kanunun 97 nci maddesinde belirtilen bekleme sürelerini doldurmuş olmaları halinde, atanmak istedikleri kamu kurum ve kuruluşlarına başvurmaları gerekmektedir.

Bu durumda olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memur olarak

istihdamları, durumlarına uygun boş kadro bulunması ve hizmetlerine ihtiyaç duyulması halinde, başvuracakları kamu kurum ve kuruluşlarının takdirinde bulunmaktadır. "hükmü bulunmaktadır.

Yukarıdaki hüküm ve açıklamalar çerçevesinde ;

Asli devlet memurlarının memuriyete atanma için aranan şartları taşıması halinde sınav şartı aranmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına, 657 sayılı Kanunun 92 nci ve 97 nci maddeleri ve ilgili mevzuat

çerçevesinde atamalarının yapılması ilgili kurumların takdirinde bulunmaktadır. Bununla birlikte,aday memur iken istifa eden ve eski görevine dönme talebinde bulunan aday memurların ise gerekli koşulları taşıması kaydıyla yine 657 sayılı Kanunun 92 nci ve 97 nci maddeleri ve ilgili mevzuat çerçevesinde ayrıldığı kurumdaki görevine yeniden atanabilmesi mümkün bulunmakta başka bir kamu kurum veya kuruluşuna bu suretle atanması ise mümkün bulunmamakta.

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER