HİZMET SÖZLEŞMESI (Kur'an Kursu öğreticisi) 

işbu sözleşme, Diyanet İşleri Başkanlığı adına...

HİZMET SÖZLEŞMESI (Kur'an Kursu öğreticisi) 

Diyanet işleri başkanlığı 81 il müftülüğü ne yeni atanan Sözleşmeli imam hatip , müezzin ve k.k öğreticileri için imzalayacaklari sözleşme belgelerini gönderdi.  İşte imzalanacak o maddeler...

işbu sözleşme, Diyanet İşleri Başkanlığı adına hareket eden  İutlçc müftülüğü ile 2 nci maddede şahsi bilgileri yazılı sözleşmeli pozisyon unvanında istihdam edilecek arasında aşağıdaki şartlarda 
imzalanmıştır.

Tanımlar

 Madde 1-

(1) Bu Hizmet Sözleşmesinde geçen;
a) Kurum : Diyanet İşleri Başkanlığını,

b) İdare : İVllçe Müftülüğtinü,

c) Sözleşme : Taraflar arasında imzalanan bu hizmet sözleşmesini,

ç) Personel : 2 nci maddede adı, soyadı ve şahsi bilgileri yazılı sözleşmeli pozisyon unvanında çalıştırılacak kimseyi, ifade eder. Şahsi bilgiler

Madde 2- (1) Sözleşmeli pozisyon unvanında çalışacak personelin;

a) Adı ve Soyadı

b) T.C.Kimlik No

c) Ana ve Baba Adı

ç) Doğum Yeri ve Tarihi

d) Askerlik Durumu

e) Cinsiyeti

f) Öğrenim Durumu

g) Yabancı Dil Bilgisi (Dili, Puanı ve Düzeyi) : Tebligat Adresi 


Unvan

Madde 3-

(1) Sözleşmeli Pozisyon Unvanı: Kur'an Kursu öğreticisi Görev ve sorumluluk

Madde 4-

(1) Personel, Kurumca/idarece belirlenen görev yerlerinde mevzuatın Kur'an Kursu öğreticileri için öngördüğü görevleri ve verilecek emirler çerçevesinde din hizmetiyle ilgili amirlerince kendisine verilecek tüm işleri yapmayı, mesleki ve etik kurallar ile ilkelere uymayı kabul ve taahhüt eder.

(2) Personel, hizmetin gereği gibi yürütülmesinin temini maksadıyla mevzuatın emsali Devlet memuru kadrolu Kur'an Kursu Öğreticilerine verdiği ödevleri yerine getirmek, uyulmasını zorunlu kaldığı hususlar ile yasaklarına ve amirlerince verilecek emirlere uymak zorundadır.(3) Çeşitli kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge ve genelgelerle kadrolu Kur'an Kursu Öğreticileri için sayılan fil ve hareketler karşılığında uygulanan yaptırımlar, bu fil ve hareketleri gerçekleştirmesi durumunda, sözleşmeli personel için de geçerlidir. Çalışma süresi

Madde 5-

(1) Personelin çalışma saat ve süreleri, kadrolu Kur'an Kursu öğreticileri için belirlenen çalışma saat ve süresinin aynıdır.

Ücret ve ödemeler

Madde 6-

(1) Personele, sözleşme yapmış olduktan öğreticilik görevi dikkate alınarak emsali kadrolu öğreticilerin görevleri itibarıyla Kur'an kursları öğretim programında yer alan haftalık ders saati kadar görev yapmaları kaydıyla her ayın 15' inde brüt ( ) TL ücret ödenir. 

Görevli oldukları kurslarda haftada okutmaları gereken sözleşme ücreti karşılığı ders saatini dolduramayan personele, görev yaptıkları belediye (köylerde ise köy) sınırları içinde kalmak ve öncelikle en yakın kursta olmak üzere öğretici ihtiyacı bulunan diğer kurslarda ders görevi verilerek eksiklik tamamlattırılır.

(2) ödemeler her aybaşında peşin olarak yapılır. Ay sonundan önce görevden ayrılmalarda, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine göre aylık bağlanması veya ölüm sebebiyle sözleşmeye son verilmesi halleri dışında, kalan günlere düşen ücret tutarı doğrudan geri alınır.

(3) Doğum izni veya resmi tabip raporuna dayanan hastalık izni sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumunca 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre ödenen geçici iş göremezlik ödeneği/tazminatı personelin ücretinden düşülür.

Çalışma yasağı ve geçici görev

Madde 7-

(1) Personel, dışarıda kazanç getirici başka bir iş yapamaz.

(2) Personel, sözleşmede belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz.

(3) Maliye Bakanlığı tarafından iller itibarıyla vize edilmiş pozisyonlarda istihdam edilecek personel; pozisyonunun tahsis edildiği yer dışındaki birim ve yerde sürekli olarak görevlendirilemez ve çalıştırılamaz. Ancak personel; deprem, yangın, su baskını, yer kayması, çığ vb. afetler, olağanüstü haller ile meslek içi çalışmalarına katılmak, yurt içi ve yurt dışı hizmetlerinde eğitim ve irşat hizmeti ile Suudi Arabistan'da hac ve umre hizmeti vermek amacıyla pozisyonun tahsis edildiği yer dışındaki birim ve yerde geçici olarak görevlendirilebilir.

(4) Görev yeri dışında geçici olarak görevlendirilen personele; 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri çerçevesinde unvanı, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali Devlet memurunun kadro derecesi esas alınarak gündelik ve yol giderleri ödenir. 

Sosyal güvence

Madde 8-

(1) Personel, sosyal güvenlik bakımından 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümlerine tabidir.

izinler

Madde 9-

(1) Yıllık izin: 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin 2'nci maddesinde sayılan kurumlarda; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar olan personele yirmi gün, on yıldan fazla olanlara otuz gün ücretli yıllık izin verilir. Yıllık izinler sözleşme yılı içerisinde (yaz kursları dahil/eğitim-öğretim süresi dışında) kullandırılır.

(2) Hastalık izni: Personele, resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için ücretli hastalık izni verilebilir.

(3) Mazeret izni: Personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde iki gün, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için üç gün ücretli mazeret izni verilir. Bu izinler, Merkür hadiselerin sadece vuku tarihinde kullanılır.

banner178
(4) Hafta Tatili: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve Diyanet İşleri Başkanlığının ilgili mevzuatında emsali kadrolu Kur'an Kursu öğreticileri için tespit edilen hafta tatili günleri, sözleşmeli personel için de belirlenmiş sayılır.

(5) Doğum İzni: Sözleşmeli kadın personele doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süre ile ücretli doğum izni verilir. Çoğul gebelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık izin süresine iki hafta eklenir.
Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun uygun olduğunu doktor raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar iş yerinde çalışabilir. 

Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

(6) Mit İzni: Sözleşmeli kadın personele, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımı, annenin saat seçim hakkı da gözetilerek ders görevi aksatılmayacak şekilde belirlenir. Görevin sona ermesi, işten ayrılma,

sözleşmenin feshi

Madde 10-

(1) Personelin 65 yaşını doldurduğu tarihte hiçbir işleme gerek kalmaksızın sözleşmesi sona erer. 


(2) Personelin, bu Sözleşmeye veya 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda yer alan hükümlere aykırı tutum ve davranışı tespit edildiğinde, bu durum idarece personele yazılı olarak tebliğ edilir. Tebligatta belirtilecek günden geçerli olmak üzere sözleşme sona erer. (3) Personelin, sözleşme akdetme şartlarından birini veya genel nitelikler ile Başkanlığın sözleşmeli Kur'an Kursu öğreticileri için belirlemiş olduğu diğer şartlardan herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevi esnasında bu şartlardan birini kaybetmesi halinde sözleşmesi sona erdirilir.
(4) Sözleşme dönemi içerisinde izinsiz ve mazeretsiz olarak on gün süre ile görevine devam etmeyen personelin sözleşmesi sona erdirilir.

(5) Personel, kendi isteğiyle bir ay önceden yazılı olarak haber vermek koşuluyla sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir.

(6) Personelin; terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olması, bu örgütlere yardım etmesi, kamu imkin ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanması ya da kullandırması, bu örgütlerin propagandasını yapması hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi veya bu nedenle görevden uzaklaştırılması durumunda sözleşmesi tek taraflı feshedilir.

(7) Sözleşmenin feshedilmesini gerektirecek durumların ortaya çıkması halinde bu yöndeki bilgi ve belgeler Başkanlığa intikal ettirilir. Sözleşmenin feshi, Başkanlıkça yapılacak değerlendirme sonucuna göre karara bağlanır.

Yeniden hizmete alınma

Madde 11-

(1) Doğum veya askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı (Mahir ve istekleri halinde bu personel, ayrıldığı Kurum/idare tarafından yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

a) Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış olması,

b) Doğum sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin; doğum izninin bitiminden itibaren en geç bir yıl, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin ise terhis tarihinden itibaren otuz gün içerisinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı Kuruma/idareye yazılı talepte bulunması, gerekmektedir. 


(2) il Müftülükleri bu yöndeki yazılı talepleri Başkanlığa intikal ettirir. Başkanlıkça yapılan değerlendirme sonucunda müracaatın ve müracaat edilen yerde aynı unvan ve nitelikte atamaya uygun vizeli boş sözleşmeli pozisyon bulunduğunun bildirilme,si durumunda 11/iIçe Müftülükleri ilgilileri aynı unvan ve nitelikteki vizeli boş sözleşmeli pozisyonda sözleşme imzalayarak istihdam eder.

(3) Bu işlem, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içerisinde sonuçlandırır.

(4) Bu şekilde talepte bulunulan yere, sözleşmeli boş pozisyon sayısından fazla müracaat olması halinde; sırasıyla müracaat (dilekçe) tarihi önce olanlardan, müracaat tarihi de aynı olması durumunda hizmet süresi fazla olanlardan başlanılarak yerleştirme yapılır.

(5) Bu madde çerçevesinde yeniden istihdam edilecek personel ile yapılacak sözleşme, eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

(6) Sözleşmeli personelin, Hizmet Sözleşmesi Esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

ücret iadesi

Madde 12-

(1) Personel, sözleşme feshedilmesi durumunda hak etmediği günler için kendisine ödenen ücreti Kuruma/İdareye def'aten öder. Devam eden sorumluluk

Madde 13-

(1) Sözleşmeli personel, görevi sırasında edindiği gizli bilgileri, görevinden ayrılsa bile Kurumun izni olmadan açıklayamaz, görevi sona erdiği zaman elinde bulunan görevle ilgili araç, gereç ve belgeleri Kuruma il idareye teslim etmek zorundadır.

Yer Değişikliği

Madde 14-

(1) Sözleşmeli personelin kurumlar arası yer değişikliği yapılamaz. Sözleşmeli personel, herhangi bir sebeple sözleşme yaptığı Kurum dışında görev yapma talebinde bulunamaz. 

(2) Kurumun hizmet icapları dikkate alınarak aynı unvan ve hizmet niteliklerini haiz sözleşmeli personelin iller arası karşılıklı yer değiştirme talepleri, pozisyonunun vizeli olduğu ilde fiilen en az bir yıl çalışmış olması şartıyla yerine getirilebilir.

(3) Sözleşmeli personelin kurum içi karşılıklı yer değiştirme işlemleri, İKYS Modülü üzerinden Başkanlıktan izin alındıktan sonra Valilik oluruyla gerçekleştirilir.

a) Hizmetin gerektirdiği karşılıklı yer değiştirme halleri ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esasların Ek 3 üncü maddesinde belirlenen mazeretleri ve şartları haiz yer değişikliklerinin uygulanmasındaki usul ve esaslar Başkanlıkça

b) 11 Müftülükleri; hizmet gereği, eş durumu, sağlık ve can güvenliği nedeniyle aynı unvan ve hizmet nitelikli vizeli pozisyon sayısı değişmemek koşuluyla il içerisinde yer değişikliği yapmaya yetkilidir. Bu yer değişikliği, personelin çalıştığı Birim Amirinin gerekçeli teklifi ve çalışacağı Birim Amirinin görüşüyle birlikte İKYS Modülü üzerinden Başkanlıktan izin alındıktan sonra Valilik oluruyla gerçekleştirilir.

c) Hizmetin gerektirdiği hallerde karşılıklı yer değişiklikleri;aynı il içerisinde olmak koşuluyla sözleşmeli personelin muvafakati, Birimlerin talebi ve İKYS Modülü üzerinden Başkanlıktan izin alındıktan sonra Valilik oluruyla gerçekleştirilir.

(4) Bu madde çerçevesinde personelle yeni yapılacak sözleşme, eski sözleşmenin devamı niteliğindedir.

Müteselsil sorumluluk

Madde 15 -

(1) Kurumda, sözleşmeli personele, yaptığı hizmet karşılığından fazla miktarda ücret ödenmesi halinde, sorumluluk müteselsilen mutemet, şef, ilgili şube müdürü ve il/ilçe müftüsüne aittir.

Diger hükümler

 Madde 16- (1) Sözleşmeli personel 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine tabidir.

(2) Sözleşme düzenlenmesinin gerektirdiği her türlü giderler (Damga Vergisi hariç) Kurum/idare tarafından karşılanır. 

(3) Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıkların halinde   Mahkemeleri yetkilidir.

Sözleşmenin süresi

Madde 17 -

(1) İşbu sözleşme  /    tarihinden   tarihine kadar geçerlidir.
Sözleşmede hüküm bulunmayan haller

Madde 18-

(1) Bu sözleşme, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına ilişkin Esaslarda yer alan hükümler çerçevesinde akdedilmiştir. Bu Sözleşmede yer almayan hususlar hakkında sözü edilen Esaslar ile Diyanet işleri Başkanlığının ilgili mevzuatında yer alan düzenlemeler uyarınca işlem yapılır. 

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2018, 18:33
banner179
YORUM EKLE
YORUMLAR
Esmanur
Esmanur - 6 ay Önce

Sozlemeli kköler yazin gorev yapiyormu

SIRADAKİ HABER