DİYANET TEŞKİLAT İÇİ ve MEVZUATLA İLGİLİ KONULAR 

DİYANET TEŞKİLAT İÇİ ve MEVZUATLA İLGİLİ MBSTS KONU ÖZETLERİ

DİYANET TEŞKİLAT İÇİ ve MEVZUATLA İLGİLİ KONULAR 

DİYANET TEŞKİLAT İÇİ ve MEVZUATLA İLGİLİ KONULAR 

1. Kaç yaşını bitirenler memur olabilir?
Genel olarak memuriyete giriş yaşı 18’dir.

2.Yaz dönemi kıyafet uygulaması hangi tarihler arasındadır?
15 Mayıs- 15 Eylül

3. Başkanlığın ilk teşkilat kanunu kaç yılında çıkmıştır?
1935 yılında

4. Din İşleri Yüksek Kurulu kaç üyeden oluşur?
Din İşleri Yüksek Kurulu, en yüksek karar ve danışma organı olup, 16 üyeden oluşur .

5. Diyanet İşleri Başkanlığı nereye bağlıdır?
Diyanet İşleri Başkanlığı, Başbakanlığa bağlı bir kuruluş olup, Başbakanın teklifiyle Cumhurbaşkanı tarafından atanır .

6. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, kaç üyeden oluşur?
Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, bir başkan ile sekiz üyeden oluşur, görev süresi beş yıldır.

7. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulunun görevleri nelerdir?
- Mushafların, cüzlerin, mealli mushafların ve Kur’an-ı Kerim metinlerinin hatasız ve eksiksiz basım ve yayımını sağlamak üzere kontrol ettikten sonra mühürlemek veya onaylamak.
- Hatalı ve noksan olarak basılan veya yayımlanan mushaf ve cüzler ile sesli veya görüntülü Kur’an-ı Kerim yayınlarını tespit etmek.
- Kıraat ilmi ile ilgili çalışmalar yapmak ve arşiv oluşturmak.

8.İlk Diyanet İşleri Başkanı kimdir?
İlk Diyanet işleri Başkanı Börekçizâde Mehmet Rıfat Efendi’dir.

9. Kuruluşundan bugüne Diyanet İşleri Başkanlarını sayınız?
Diyanet İşleri Başkanları: 
Rıfat Börekçi (1924-41) yılları arasında
Şerafettin Yaltkaya (1941-1947) yılları arasında 
Ahmet Hamdi Akseki (1947-1951) yılları arasında
Eyüp Sabri Hayırlıoğlu (1951-1960) yılları arasında
Ömer Nasuhi Bilmen (1960-1961) yılları arasında
Hasan Hüsnü Erdem (1961-1964 ) yılları arasında
Tevfik Gerçeker (1964-66 yılları arasında
İbrâhîm Bedreddin Elmalılı (1965-1966) yılları arasında
Ali Rıza Hakses (1968-1972) yılları arasında
Lütfi Doğan (1972-1976) yılları arasında
Süleyman Ateş (1976-1978) yılları arasında
Tayyar Altıkulaç (1978-1986) yılları arasında
Mustafa Sait Yazıcıoğlu (1987-1992) yılları arasında
Mehmet Nuri Yılmaz (1992-2003) yılları arasında
Ali Bardakoğlu (2003- 2010) yılları arasında 
Mehmet Görmez 2010 - 2017 yılları arası

Ali Erbaş 2017 halen görevine devam etmektedir.

10. Eğitim Merkezi Müdürlüklerininin bazı görevlerini söyleyiniz?
Başkanlıkça hazırlanan eğitim programlarını uygulamak,
Kursların başında seviye tespit sınavı, sonunda da değerlendirme sınavı yaparak kursiyerlerin başarı derecelerini ölçmek ve değerlendirmek,
Kurs sonunda verilecek belgeler ile kurs ve eğitim merkeziyle ilgili diğer evrak ve belgeleri düzenlemek,
Demirbaş eşya ile diğer araç ve gereçlerin bakım, onarım, koruma, kullanım ve terkini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
Eğitim merkezinin kütüphane ve arşiv hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

11. Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Merkezleri hangi illerimizde mevcuttur?
Eğitim Merkezleri Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, Elazığ, Erzurum, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Manisa, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van, Samsun, Rize’de bulunmaktadır.

12. Din Hizmetleri Müşâvirlikleri nerelerde bulunmaktadır?
Din Hizmetleri Müşâvirlikleri: Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Danimarka, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İngiltere, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Makedonya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunmaktadır.

13. Din Hizmetleri Ataşelikleri nerelerde bulunmaktadır?
Din Hizmetleri Ataşelikleri: Almanya (Berlin, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Karlsruhe, Münih, Nürnberg, Stuttgart, Münster, Mainz), Avustralya (Sidney, Melburn), Hollanda (Deventer), Fransa (Lyon), Amerika Birleşik Devletleri (New-York), Suudi Arabistan (Cidde), Nahcivan, Romanya (Köstence)'da bulunmaktadır.

14. Ülkemizde Kutlu Doğum Haftası kaç yılından beri kutlanmaktadır?
1989

15. Din hizmetleri müşavirlik ve ataşeliklerinin görevlerinden bazılarını söyleyiniz.
Yurtdışındaki vatandaş ve soydaşlarımızın, İslâm Dini’nin inanç, ibadet ve ahlâk esasları ile ilgili işlerini yürütmek, din konusunda her türlü vasıtadan yararlanarak onları aydınlatmak ve ibadet yerlerini yönetmek,
Sorulan dinî soruları, usulüne göre cevaplandırmak veya cevaplandırılmasını sağlamak,
Din görevlilerinin nakil, sicil, sağlık ve diğer özlük işlemleri ile vekâlet, görevlendirme, görev sürelerinin uzatılıp uzatılmaması ve yurda dönüşleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
Başkanlık yayınlarını tanıtmak, bu yayınların dağıtımında ve isteyenlere temin edilmesinde yardımcı olmak, ayrıca bulunduğu ülkede Başkanlığın görev alanı ile ilgili yayınları ve İslâm Dini’yle ilgili faaliyetleri takip etmek,
Hastane, hapishane ve benzeri yerlerdeki vatandaş ve soydaşlarımızın dinî ve manevî ihtiyaçları ile ilgilenmek,

16. Diyanet İşleri Başkanlığı hangi tarihte kuruldu?
3 Mart 1924 

17. Olumsuz ve olumlu sicil aralıkları hangileridir?
0-59 : olumsuz
60-75 :orta
76-89 :İyi
90-100 :Çok iyi 

18. Takdirname kime, kimler tarafından verilir?
Görevinde olağanüstü gayret ve çalışması ile başarı sağlayan memurlara merkezde atamaya yetkili amirler, illerde valiler ilçelerde kaymakamlar tarafından verilir. Takdirname sicile geçer

19. Disiplin amirleri uyarma,kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kaç gün içinde vermek zorundadır?
15 gün içinde

20. Devlet memurlarına kendilerine savunma için kaç gün süre verilir?
7 gün süre verilir.
21. Kılık kıyafet hükümlerine aykırı davranan memura hangi disiplin cezası uygulanır
Uyarma
22. Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyaları kendi özel ilerinde kullanan memura hangi ceza verilir?
Kınama

23. İkamet ettiği İlin hudutlarını izinsiz terk eden memura hangi ceza verilir?
Aylıktan kesme

24. Gerçeğe aykırı belge ve rapor düzenleyen memura hangi ceza uygulanır?
Kademe ilerlemesinin durdurulması

25. 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki kanuna aykırı fiil işleyen memura hangi ceza uygulanır?
Devler memurluktan çıkarılma cezası

26. Devlet memurları hangi rozetleri üzerinde taşıyamaz?
Siyasi parti rozetlerini

27. Devlet memuru görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri ne çerçevede kullanabilir?
Devlet memurları görevleri ile ilgili resmi belge araç ve gereçleri, yetki verilen mahaller dışına çıkaramazlar, hususi işlerinde kullanamazlar

28. Bir memur şikayet ve dava açabilir mi?
Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.

29. Devlet memurları sendikaya üye olabilir mi?
Devlet memurları, Anayasada ve özel kanununda belirtilen hükümler uyarınca sendikalar ve üst kuruluşlar kurabilir ve bunlara üye olabilirler.

30. Bir devler memuru hakkında yapılan asılsız şikayet ve iftiraya karşı ne yapabilir?
Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetler, garaz veya mücerret hakaret için, uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığı ve soruşturma veya yargılamanın tabi olduğu kanuni işlem sonucunda bu isnat sabit olmadığı takdirde, merkezde bu memurun en büyük amiri, illerde valiler, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isterler.

31. Bir memur ticari bir iş yeri açabilir mi?
Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç).

32. Bir memur yaptığı işten dolayı hediye alabilir mi?
Devlet memurlarının doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemeleri ve görevleri sırasında olmasa dahi menfaat sağlama amacı ile hediye kabul etmeleri veya iş sahiplerinden borç para istemeleri ve almaları yasaktır.

33. Bir memur emekli olduktan sonra her hangi bir gizli bilgiyi açıklayabilir mi?
Devlet memurlarının kamu hizmetleri ile ilgili gizli bilgileri görevlerinden ayrılmış bile olsalar, yetkili bakanın yazılı izni olmadıkça açıklamaları yasaktır.

34. Devlet memurlarının yıllık izni ne kadardır?
Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (On yıl dahil) olanlar için yirmi gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir.

35. Mazeret izinleri hangi şekilde kullanılır? 
Memura doğum yapmasından önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta süre ile aylıklı izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Ancak sağlık durumu uygun olduğu takdirde, tabibin onayı ile memur isterse doğumdan önceki 3 haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, memurun çalıştığı süreler, doğum sonrası sürelere eklenir. Yukarıda öngörülen süreler memurun sağlık durumuna göre tabip raporunda belirlenecek miktarda uzatılabilir. Memurlara, bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.
B) Erkek memura, karısının doğum yapması sebebiyle isteği üzerine üç gün izin verilir.
C) (Değişik fıkra: 12/02/1982 - 2595/7 md.) Memura isteği üzerine, kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde beş gün izin verilir.
Ç) Yukarda belirtilen hallerden başka, merkezlerde atamaya yetkili amirler, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar ve yurt dışında, diplomatik misyon şefleri tarafından dairesi amirinin muvafakatiyle, bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak, mazeretleri sebebiyle memurlara 10 gün izin verilebilir
36. Disiplin cezalarına karşı itiraz hakkı ne şeklide olur?
Disiplin amirleri tarafından verilen uyarma ve kınama cezalarına karşı itiraz, varsa bir üst disiplin amirine yoksa disiplin kurullarına yapılabilir. Aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarına karşı idari yargı yoluna başvurulabilir.
Disiplin amirleri ve disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı yapılacak itirazlarda süre, kararın ilgiliye tebliği tarihinden itibaren 7 gündür.
Bu süre içinde itiraz edilmeyen disiplin cezaları kesinleşir.
İtiraz halinde, itiraz mercileri kararı gözden geçirerek verilen cezayı aynen kabul edebilecekleri gibi cezayı hafifletebilir veya tamamen kaldırabilirler.
İtiraz edilmeyen kararlar ile itiraz üzerine verilen kararlar kesin olup, bu kararlar aleyhine idari yargı yoluna başvurulamaz.
İtiraz mercileri, itiraz dilekçesi ile karar ve eklerinin, kendilerine intikalinden itibaren 30 gün içinde kararlarını vermek zorundadırlar.
Kaldırılan cezalar sicilden silinir

37. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilat Kanunu Tasarısı ne zaman kabul edildi?
1 temmuz 2010’da kabul edildi.

38. Diyanet İşleri Başkanlığında kaç tane müdürlük mevcuttur?
7 tane Müdürlük vardır.

39. Diyanet İşleri Başkanı’nın görev süresi kaç yıldır?
5 yıldır. 

40. Kaç tane Başkan yardımcısı bulunur?
3 tane 
 

41. Diyanet İşleri Başkanı ve Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerinin görevlerinde işliklerinin kesilmesini gerektiren yaş sınırı kaç tır?
67

42. Ülkemizde “Camiler ve Din görevlileri haftası” hangi ay kutlanmaktadır?
Ekim ayında

43. Diyanet işleri başkanlığı ilk defa kaç yılında Hac organizasyonunu düzenlemiştir?
1979 yılında

44. Mezarlıkların düzenlenmesi ve cenaze defin işlemleri hangi kurumun görevleri arasındadır?
Belediyelerin

45. Hangi ruhsatı almadıkça cenaze gömülmez?
Defin ruhsatını

47. Cenaze başka bir yerde defnedilecekse hangi ruhsat alınmalıdır?
Yol izin ruhsatı

48. Cenaze aracı kim tarafından temin edilir?
Belediye tarafından ücretsiz temin edilir. Bazı özel kuruluşlar ücretli sağlayabilmektedir.

49. Defin ruhsatı nereden alınır?
Büyük yerlerde hastanelerden, köylerde sağlık ocaklarından, sağlık ocağı olmayan yerlerde valilikçe görevlendirilmiş kişiler tarafından verilir.

50. Mal bildirimi hakkında bilgi veriniz.
Görevde olan memurlar sonu (0) ve (5) ile biten yılların en geç Şubat ayı sonuna kadar (taşınız-taşınmaz mallar, alacak, ve borçlar) mal bildiriminde bulunmak zorundadır.

51. Memurların adaylık süresi ne kadardır?
En az 1 yıl, en çok 2 yıldır.

52. Başka yere atanan, kendilerine atama tebliği yapıldıktan sonra en geç kaç gün içinde yeni yerinde göreve başlamaları lazımdır?
15 gün içinde

53. Becayiş ne demektir?
Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurların karşılıklı yer değiştirmesidir. 

54. Mazeret sebebiyle yer değiştirmede genelde öncelik neye bakılır?
1- Sağlık problemi 2- Eş durumu

55. Yıllık izinler kaç gündür?
Hizmeti bir yıldan on yıla kadar olanlar (on yıl dahil) için 20 gündür, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür

56. Erkek memura eşinin doğum yapması üzerine isteği üzerine kaç gün izin verilir?
3 gün

57. Memura isteği üzerine kendisinin veya çocuğunun evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde kaç gün izin verilir?
5 gün

58. Camilerde teberrukat eşya sayımı kaç yılda bir yapılır.
Her 5 yılda bir (son rakamı 0 ve 5 olan yıllarda) yapılır. 

59. Memur hakkında verilmiş sicil notlarını öğrenebilir mi?
Evet, isteği halinde Müftülüğüne dilekçe vermek suretiyle sicil notlarını öğrenebilmek memurun hakkıdır.

60 . Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları hakkında bilgi veriniz:
Devlet memurlarına verilecek disiplin cezaları ile her bir disiplin cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
A - Uyarma : Memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir.
Uyarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak,
b) Özürsüz veya izinsiz olarak göreve geç gelmek, erken ayrılmak, görev mahallini terketmek,
c) Kurumca belirlenen tasarruf tedbirlerine riayet etmemek,
d) Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak,
e) Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak,
f) Görevine veya iş sahiplerine karşı kayıtsızlık göstermek veya ilgisiz kalmak,
g) Belirlenen kılık ve kıyafet hükümlerine aykırı davranmak,
h) Görevin işbirliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışlarda bulunmak.
B - Kınama : Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.


Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımından kusurlu davranmak,
b) Eşlerinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmemek,
c) Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranmak,
d) Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
e) Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanmak,
f) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybetmek,
g) İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak,
h) İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşmak,
ı) Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunmak ve bu tür yazı yazmak, işaret, resim ve benzeri şekiller çizmek ve yapmak,
j) Verilen emirlere itiraz etmek,
k) Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olmak,
l) Kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak.
m) (Ek alt bend: 17/09/2004 - 5234 S.K./1.mad) Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç vermek. 
C - Aylıktan kesme : Memurun, brüt aylığından 1/30 - 1/8 arasında kesinti yapılmasıdır.


Aylıktan kesme cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Kasıtlı olarak; verilen emir ve görevleri tam ve zamanında yapmamak, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasları yerine getirmemek, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçleri korumamak, bakımını yapmamak, hor kullanmak,
b) Özürsüz olarak bir veya iki gün göreve gelmemek,
c) Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzerlerini özel menfaat sağlamak için kullanmak,
d) Görevle ilgili konularda yükümlü olduğu kişilere yalan ve yanlış beyanda bulunmak,
e) Görev sırasında amirine sözle saygısızlık etmek,
f) Görev yeri sınırları içerisinde her hangi bir yerin toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz olarak kullanılmasına yardımcı olmak,
g) İkamet ettiği ilin hudutlarını izinsiz terketmek,
h) Toplu müracaat veya şikayet etmek,
ı) Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,
j) Yasaklanmış her türlü yayını görev mahallinde bulundurmak.
D - Kademe ilerlemesinin durdurulması : Fiilin ağırlık derecesine göre memurun, bulunduğu kademede ilerlemesinin 1 - 3 yıl durdurulmasıdır.
Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) Göreve sarhoş gelmek, görev yerinde alkollü içki içmek,
b) Özürsüz ve kesintisiz 3 - 9 gün göreve gelmemek,
c) Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak,
d) Amirine veya maiyetindekilere karşı küçük düşürücü veya aşağılayıcı fiil ve hareketler yapmak,
e) Görev yeri sınırları içinde herhangi bir yeri toplantı, tören ve benzeri amaçlarla izinsiz kullanmak veya kullandırmak,
f) Gerçeğe aykırı rapor ve belge düzenlemek,
g) (Mülga bend: 17/09/2004 - 5234 S.K./33.mad) *1*
h) Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmak,
ı) Görevin yerine getirilmesinde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ayrımı yapmak, kişilerin yarar veya zararını hedef tutan davranışlarda bulunmak,
j) Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak,
k) Açıklanması yasaklanan bilgileri açıklamak,
l) Amirine, maiyetindekilere, iş arkadaşları veya iş sahiplerine hakarette bulunmak veya bunları tehdit etmek,
m) Diplomatik statüsünden yararlanmak suretiyle yurt dışında, haklı bir sebep göstermeksizin ödeme kabiliyetinin üstünde borçlanmak ve borçlarını ödemedeki tutum ve davranışlarıyla Devlet itibarını zedelemek veya zorunlu bir sebebe dayanmaksızın borcunu ödemeden yurda dönmek,
n) Verilen görev ve emirleri kasten yapmamak,
o) Herhangi bir siyasi parti yararına veya zararına fiilen faaliyette bulunmak.
E - Devlet memurluğundan çıkarma : Bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarmaktır.
Devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiil ve haller şunlardır:
a) İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak,
b) Yasaklanmış her türlü yayını veya siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart, bant ve benzerlerini basmak, çoğaltmak, dağıtmak veya bunları kurumların herhangi bir yerine asmak veya teşhir etmek,
c) Siyasi partiye girmek,
d) Özürsüz olarak bir yılda toplam 20 gün göreve gelmemek,
e) Savaş, olağanüstü hal veya genel afetlere ilişkin konularda amirlerin verdiği görev veya emirleri yapmamak,
f) Amirine ve maiyetindekilere fiili tecavüzde bulunmak,
g) Memurluk sıfatı ile bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,
h) Yetki almadan gizli bilgileri açıklamak,
ı) Siyasi ve ideolojik eylemlerden arananları görev mahallinde gizlemek,
j) Yurt dışında Devletin itibarını düşürecek veya görev haysiyetini zedeleyecek tutum ve davranışlarda bulunmak,
k) 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkındaki Kanuna aykırı fiilleri işlemek.


 

banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER