2017 MBSTS Çıkmış Soruları

2017 Yılı çıkmış MBSTS soruları

2017 MBSTS Çıkmış Soruları

TÜM DİNİ HABERLER İÇİN TIKLAYINIZ

SORU 1- Çağdaş islam akımlarından;
1. Hindistanda ortaya çıkan,
2. Silahla cihad fikrine karşı olan,
3. Vahyin kesilmediğini savunan, 
Mezhep aşağıdakilerden hangisidir?

A) Babilik
B) Vehhabilik
C) İbazilik
D) Kadıyanilik
E) Yezidilik
Cvp: D

SORU 2- "Ben şahadet ederim ki Ali B.
Ebi Talibden başka ilah övülmüş Muhammet'ten 
başka hicap kendisine yönelinen selman el-Farisinden
başka, bab yoktur"
Diyen birisinin aşağıdaki mezheplerden hangisine 
mensup olduğu söylenebilir?

A) Yezidilik
B) Dürzilik
C) Nusayrilik
D) İmamilik
E) Zeydilik
cvp:C

SORU 3- Muhadramlarla ilgili;
1. Hz. Muhammet devrini idrak etmişlerdir,
2. Hz. Muhammedin sohbetlerinde bulunmuşlardır
3. Fetret ehli olarak adlandırılmışlardır,
Yargılarından hangileri doğrudur.?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 3
D) 2 ve 3
E) 1,2 ve 3
cvp:A
SORU 4- "Bir kimsenin, ortağının izni olmadan satış
yapması helal olmaz. Çünkü ortak olan kişi, satılanı alma konusunda 
başkalarına göre daha fazla hak sahibidir." 
Bu hadis, aşağıdaki haklardan hangisinin temelini oluşturmaktadır.?
A) Mülkiyet 
B) Mürur
C) Teali
D) Şuf'a
E) Mecra
cvp:D
SORU 5- Aşağıdakilerden hangisi "Mesalih-i mürsele"'nin delil olarak 
kabul edilebilmesi için gerekli olan şartlar arasında yer almaz. 

A) Belirli bir şeri delil tarafından geçersiz sayılmış olmamalıdır.
B) Geçerli olduğuna dair naslarda bir delil bulunmalıdır.
C) Mahiyeti itibariyle makul olmalıdır
D) Genele şamil olmalıdır.
E) Bir maslahat içerdiği açık olmalıdır.
cvp:B
SORU 6-Allah rızası için kesilen:
1.Adak
2.Udhhiye
3.Akika
Kurbanlarından hangileirnin etinden kurban sahibinin yemesinde sakınca yoktur?
A)Yalnız 1
B)Yalnız 3
C)1 ve 2
D)1 ve 3
E)2 ve 4
cvp:E
SORU 7-Namazlardaki okuyuş hatalarını ve dil sürçmelerini ifade etmek üzere 
kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir ?

A)Zellatül-Kari
B)Fertül-gafle
C)ifsadüs-salat
D)Vehmül-İbadet
E)Terkül-Kuran
cvp:A
SORU 8-Aşağıdaki tedavi yöntemlerden hangisinin orucu bozacağı hususunda 
alimler arasında ittifak bulunmaktadır? 

A)Kulağa damla damlatmak
B)Hap ve pastil kullanmak
C)İğne yaptırmak
D)Göze damla damlatmak
E)Yaraya merhem sürmek
cvp:B
SORU 9-Kur'an-ı Kerim literatüründe Felak ve Nas sureleri aşağıdakilerin 
hangisiyle isimlendirilmektedir? 

A)Muavvizeteyn
B)Zehraveyn
C)Sahibeyn
D)Refikayn
E)Karineteyn
cvp:A
SORU 10-Kalem tarihinde felsefe ve mantık konularının kelama dahil edildiği dönem 
müteahhirum dönemi olarak adlandırılır.
Aşağıdakilerden hangisi bu dönem kelamcılarından birisidir? 
A)Fahrettin Razi
B)Bakıllani
C)Pezdevi
D)Ebu İshakel-İsferrayini
E)İbn Furek
cvp:A
SORU 11-Naslarda yer alan fıkhi hükümlerin illetleri her zaman açıkça belirtilmemiştir.
Bu nedenle fıkıh usulü âlimleri. hükümlerin özelliklerini incelemek suretiyle 
bunlardan hangisinin hükmün illeti olduğunu ortaya koymaya çalışmışlardır.
Bu noktada nas ve icma ile gösterilmiş yahut içtihat yoluyla belı"Viktin belli bir olaya uygulanması.
hükmün ilğıdhısistaYer alan diğer vasıflarından ayıklanması ve illetin içtihat yoluyla belirlenmesi
şeklinde üç türlü jilet içtihadından söz edilmiştir. 
Bu türden içtihatlarda aşağıdaki kavramlardan hangisi merkezdedir? 
A) Has
B) Menat 
C) Icap 
D) Takyıd 
Cevap Anahtarı: B 
SORU 12-Şaz hadis: sika ravinin zabt veya rivayetin çokluğu git nedenlerden 
dolayı kendisinden daha üstün ravilere muhalif olarak rivayet ettiği ve 
rivayetiyle tek kaldığı hadistir. Böyle bir hadisin,avisi sika da olsa. 
kendisinden daha üstün durumda olan ve daha fazla isnadla gelen diğer 
ravilerin rivayetleri tercih edilir. 
Bu tercihe konu olan hadis türü asagidakilerden hangisiyle isimlendirilir? 
A) Muhtelif
B) Mutabı 
C) Maruf 
D) Mahfuz 
E) Muhkem 
Cevap Anahtarı: D 
SORU 13-Bakara Suresi'nin 245. ayetinde "Verdiğinin kat kat fazlasını 
kendisine ödemesi için Allah'a güzel bir borç verecek yok mu? 
Darlık veren de bolluk veren de Allah'tır." buyurulmaktadır. Burada geçen ve başka ayetlerde de tekrar ediier"Allah'a güzel bir borç vermek" ifadesi. Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla ihtiyaç sahiplerine borç ve ödünç vermek olarak yorumlanmış ve İslam hukukunda bir akit türünün temelini oluşturmuştur. 
Bu akit aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Rehin 
B) Karz 
C) Bey 
D) Icare  
Cevap Anahtarı: B 
SORU 14-Abbasi halifesi Harun Reşid'in iki veliahtından biri olan Emin. babasının ölümü üzerine onun tahtına oturdu.
Ilk icraatı, kardeşi Memun'un veliahtliğını iptal etmek ve kendi oğlunu bu makama getirmek oldu.
Onun bu tasarrufu. kardeşi ile arasında bir iktidar mücadelesine neden oldu. Bu mücadelede araplar 
Emin'e destek olurken çoğunluğunu İranlı ve Türk tebaanın oluşturduğu Horasanlılar
ise Memun'un yanında yer aldı. Yaklaşık dört yıl süren mücadeleden galip çıkan Memun oldu. 
Bu parçadan hareketle aşağıdakilerin hangisine ulaşılamaz? 
A) Veliahtlık sisteminin taht kavgalarına engel olduğuna 
B) Yönetimde farklı grupların etkisinin olduğuna 
C) Abbasi yönetiminin belli bir hanedanın elinde olduğuna 
D) Harun Reşid'in iki oğlunu da veliaht ilan ettiğine 
Cevap Anahtarı: A 
SORU 15- İslam sadece bireyi esas alan bir din değildir: en az birey kadar toplumu da merkeze almakta ve bu doğrultuda düzenlemelerde bulunmaktadır. Bu durum. Kuran-ı Kerim'de de güçklü şekilde karşılık bulmuş. pek çok ayette toplumsal ahlaka yapılmıştır. Bu açıdan Hucurat Suresi dikkat çekicidir. Öyle ki surenin genelinde Müslümanlar, birbirleriyle olan ilişkilerinde gözetmeleri gereken hususlar hakkında uyarılmışlardır. 
Aşağıdakilerden hangisi bu hususlardan değildir? 
A) Bır bilginin doğru olup olmadığının araştırılması 
B) Kavga eden iki topluluğun arasının düzeltilmesi 
C) Gösteriş ve nyadan uzak durulması 
D) Güzel söz ve sıfatlarla hitap edilmesi 
E) Insanlann ayıp ve kusurlarının örtülmesi 
Cevap Anahtarı: C 

SORU 16- İnsanlara hitap ederken onların dikkatini çekecek ifadelerle söze başlamak önemli edebi sanatlar arasında kabul edilmektedir. Bu durum Kur'an-ı Kerim için de geçerlidir. Öyle ki her bir surenin, hem ifade şekli hem de mana itibarıyla muhattabın dikkatini çekecek adeta onu dinlemeye zorlayacak ifadelerle başladığı görülmektedir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu ifadeler arasında almaz? 
A) Heca hartlen 
B) Yeminler 
C) Soru edatları 
D) Nida harfleri 
E) Meseller 
Cevap Anahtarı: E 

SORU 17- "Ey iman edenler! Belli bir süre için birbirinize borçlandığınız zaman bunu yazın. Aranızda bir yazıcı adaletle yazsın. Yazıcı. Allah'ın kendisine öğrettiği şekilde yazmaktan kaçınmasın. (her şeyi olduğu gibi dosdoğru) yazsın. Üzerindeki (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allahtan korkup sakınsın da borçtan hiçbir şeyi eksik etmesin (hepsini tam yazdırsın)..." (Bakara, 2:282) 
Bu ayet, tefsir ilminde aşağıdakilerden hangisiyle isimlendirilmektedir?
 
A) Mudarebe 
B) Müdayene 
C) Müşareke 
D) Murabaha 
E) Mübahele 
Cevap Anahtarı:B

SORU 18- Maide Suresrnin 6. ayeti. abdest ayeti olarak isimlendirilmiş ve bu ayette dile getirilen hususlar. mezheplerin çoğunluğu tarafından abdestin farzları olarak kabul edilmiştir. Ancak mezhepler arasında ihtilaf yaşanan ve farziyeti tartışmalı olan bazı hususlar da söz konusudur. 
Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri degildir? 
A) Uzuvlan ayettekı sırayla yıkamak 
B) Abdeste besmeleyle başlamak
C) Boynu mesh etmek 
D) Niyet etmek 
E) Ara vermeden abdesti tamamlamak 
Cevap Anahtarı: C 

SORU 19- Kur'an-ı Kerim'de. peygamberlerin davetine yakınlarının bile icabet etmediğinden söz edilmekte ve bunların durumu inkârcılara örnek gösterilmektedir. Bu çerçevede Tahrim suresi 10. Ayette, eşinin Hz. Lut'a kulak vermediği ve inkârcılar arasında yer aldığı belirtilmektedir. 
Aşağıdaki peygamberlerden hangisinin eşi için de böyle bir durum söz konusudur? 
A) Hz. Eyyub 
B) Hz. Nuh 
C) Hz. Hud 
D) Hz. Şuayb 
E) Hz. Yunus 
Cevap Anahtarı: B 

SORU 20-  Hz. Muhammed. hakkında vahiy olmayan konularda bazen kendi düşüncesiyle bazen de sahabelerin önerisiyle bir tercihte bulunmuştur. Bu tercihlerinin isabetli olmadığı durumlarda ise Allah tarafından uyarılmıştır.. 
Hz. Muhammed'in aşağıdaki tercihlerinden hangisi bu duruma örnek oluşturmaz? 
A) Helal olan bir şeyi, eşlerinin rızası için kendine haram kılması 
B) Nüfuzlu bir müşrikle ilgilendiği sırada, gelen dmdyı ihmal etmesi 
C) Bedir Savaşı'ndan sonra esıderi fidye karşılığında serbest bırakması 
D) Tebük Seferi'ne katılmamak için mazeret uyduranlara izin vermesi 
E) Mekke'nin fethinden sonra müşnklerin ileri gelenlenni affetmesi 
Cevap Anahtarı E 

SORU 21- Kur'an-ı Kerim'de kişinin ölmeden önce vasiyet etmesi gerektiği bildirilmiş ancak bunun miktarı ve vasiyet edilecek kişiler hususunda herhangi bir sınırlama getirilmemiştir. Hz. Muhammed. akrabalık bağıyla mirasta hak sahibi olanlar vasiyet edilmesine gerek olmadığını ve vasiyet miktarının üçte birinden fazla olamayacağını belirtmiş, böylece de ayetteki genel hükmü sınırlandırmıştır. 
Hz. Muhammed'in bu uygulaması fıkıh usulünde aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir? 
A) Tahsıs 
B) Tahric 
C) Tebdil 
D) Tağyir 
E) Tevil 
SORU 22- Kurban kelimesi. dini terminolojide Allah'a yakınlaşmak ve O'nun rızasını kazanmak amacıyla kesilen hayvanı ifade eder. Islam hukuku da işe kurban. hayvanın cinsine ve kesilme amacına göre çeşitli şekillerde isimlendirilir. 
Aşağıdakilerden hangisi bu isimlendirmelerden biridir? 
A) Avliye 
B) Bedene 
C) Havkale 
D) Ikale 
E) Seman 
Cevap Anahtarı: B 

SORU 23- Aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hangisinin orucu bozacağı hususunda alimler arasında ittifak bulunmaktadır? 
A) Kulağa damla damlatmak 
B) Hap ve pastıl kullanmak 
C) Iğne yaptırmak 
D) Göze damla damlatmak 
E) Yaraya merhem sürmek 
Cevap Anahtarı: B 

SORU 24- Ebu Hanife'ye göre Allah, herkesin kaderini kendi iradesiyle ilişkilendirmiş, böylelikle de herkese kendi fiilini kendi iradesiyle gerçekleştirebilme imkânı tanım iştir. Bu nedenle kader allahın müminleri imana, kâfirleri de küfre zorlaması o arak düşünülmemelidir. 
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin Ebu Hanife'ye ait olması beklenmez? 
A) Kişinin kâfir mi mümin mi olacağı anne karnında yazılmıştır. 
B) Kişi mümin iken kâfir, kâfir iken mümin olabilir. 
C) Kimin mümin veya kâfir olacağı belli değildir. 
D) Mümin olmak, mümin olarak ölmenin garantisi değildir. 
E) Iman veya küfürle nitelenmeyi gerektiren şartlar bellidir. 
Cvp:A

SORU 25- Yunus ve Mustafa isimli kardeşlere babalarından büyük bir tarla miras kalır. 
Çiftçilikle uğraşan Mustafa. öğretmen olan kardeşi Yunusa: "Sen tarla ile uğraşamazsın: senin tarladaki hakkını da ben ekip biçeyim. Senin hakkından ettiğimiz ürünü satıp masrafları düşelim. Sonra kalan parayı yarı yarıya bölüşelim der. Bu teklif Yunus'un hoşuna gider ve kardeşiyle anlaşır. 
Bu anlaşma aşağıdaki akit türlerinden hangisi kapsamında değerlendirilebilir?
 
A) Vedia

B) Arıyet

C) Müazara

D) Icare

E) Selem 
Cevap Anahtarı: C 

SORU 26- Muhadramlarla ilgili; 
1. Hz. Muhammed deCZrdtimişlerdir.
2. Hz. Muhammed'in e bulunmuşlardı, 
3.Fetret ehli olarak adlandırılmışlardır. 
yargılarından hangileri doğrudur? 

A) Yalnız 1 
B) Yalnız 2 
C) 1 ve 3 
D) 2 ve 3 
E) 1, 2 ve 3 
Cevap Anahtarı: A 

SORU 27- Amr b. Sasaa kabilesinin reisi Ebu Bera

İslama davet teklifini kabul etmediği hâlde
Hz. Muhammed.den kendilerine Islami anlatmak üzere birilerini

göndermesini istemiş ve bunların can güvenliğini garanti etmişti.

Bunun üzerine gönderilen ve hepsi de kurradan olan yetmiş kadar sahabe

Ebu Bera'nın yeğeni Amr b. Tufeyl tarafından tuzağa düşürülmüş ve birçoğu şehit edilmişti. 
Hz. Muhamnned i derinden yaralayan bu olay. aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Batn-ı Nahle 
B) Bit-i Maune 
C) Raci 
D) Sifülbahr 
E) Evtas 
Cevap Anahtarı: B 

SORU 28- Kehf Suresi'nde. doğuya ve batıya

seferler yapan ve Allah'ın kendisine güç verdiği

bir kişiden bahsedilir. 
Yaptığı seferlerin birinde karşılaştığı insanlar bozgunculuk

yapan azgın bir topluluğa 
karşı bu kişiden yardım isterler. Bunun üzerine o söz

konusu topluluğun bulunduğu vadinin çıkışına erimiş

demir ve bakırla kapatarak kendisinden yardım isteyenleri

onlardan kurtarır. 
Bu parçada anlatılan kişi aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Hz. Zulkifl 
B) Hz. Zülkameyn 
C) Hz. Zekeriyya 
D) Hz. Süleyman 
E) Hz. Ilyas 
Cevap Anahtarı: B 


SORU 29- "Biz herhangi bir ayetin hükmünü

yürürlükten kaldırır veya onu unutturur (ya da ertelersek),

yerine daha hayırlısını veya mislini getiririz gücünün

her şeye hakkıyla yettiğini bilmez misin (Bakara, 2:106) 
Bu ayet, aşağıdaki ilim dallarından hangisinin temelini oluşturmaktadır? 
A) Nasıh ve mensuh 
B) Vıkuh ve nezair 
C) Mücmel ve mübeyyen 
D) Icazül-Kur'an 
E) Müteşabihul-Kur'an 

Cevap Anahtarı: A
 

SORU 30- Allah araz, cisim cevher olmadığı

gibi herhangi bir şekle bürünmüş veya sınırlandırılmış da değildir.

Yine O kemiyet ve hacimden basit veya birleşik parçalardan teşekkül

etmemiştir sonlu, değildir. Allah mahiyet ve keyfiyetle nitelendirilemez

mekan tutmaz üzerinden zaman geçmez. Hiçbir şey O'na benzemez,

hiçbir şey ilim ve kudretinin dışında kalmaz." 
Nesefi'nin Akaicf inden alıntılanan bu pasajda Yüce Allah'ın hangi sıfatlarından bahsedilmektedir? 
A) Selbı 
B) Subutı 
C) Haberi 
D) Manevi 
E) Fiili 
Cevap Anahtarı A 


DINI GERÇEK HABER / ÖZEL

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2018, 16:19
banner179
YORUM EKLE
YORUMLAR
arda
arda - 1 yıl Önce

evet

:)
:) - 1 yıl Önce

3 evetle uğurluyoruz sizleri :))

ARDA
ARDA - 1 yıl Önce

EVET

mevlüt
mevlüt - 1 yıl Önce

evet

Ali
Ali - 1 yıl Önce

EVET

Murat
Murat - 1 yıl Önce

Evet

lllll
lllll - 1 yıl Önce

Evet

Abdurrahman
Abdurrahman - 1 yıl Önce

Bütün sorular yokmu


SIRADAKİ HABER