Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

Kuran Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atamave Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği...

Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

633 sayılı Kanunun 9’uncu maddesinde; “Başkanlık personelinin 657 sayılı Kanunda ve bu
Kanunda yer almayan diğer nitelikleri ile atanmalarında dinî öğrenim şartı arananlara ilişkin
ortak nitelikler yönetmelikle düzenlenir” hükmü vardır.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun memuriyete alınma şartlarını belirleyen 48’inci
maddesinin “(B) Özel Şartlar” başlıklı bendinde, memuriyete atanmak için; “Kurumların özel
Kanun veya diğer mevzuatında aranan şartları taşımak” şartı yer almaktadır.
Yukarıda zikredilen kanun maddelerine istinaden düzenlenen "Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği"nin 5 inci maddesinde; "Bu Yönetmelikte yer alan kadrolara atanacaklarda; (a)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendindeki genel şartları taşımak,
(b) Atanmalarında dini öğrenim şartı esas alınan unvanlarda; itikat, ibadet, tavır ve
hareketlerinin İslâm törelerine uygunluğunun çevresinde bilinir olduğu şeklinde ortak bir nitelik
taşımak" şeklinde genel şartların aranacağı hükmü vardır. Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliğinin 5/b maddesindeki şart, Diyanet İşleri Başkanlığı personeli için “ortak nitelik”
olarak ifade edilmiştir.
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “memurluğun sona ermesi” başlıklı 98. maddesi (b)

banner178
fıkrasında da; “Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan
anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi”
memurluğun sona erdirilmesinin sebebi olarak sayılmıştır.
Yukarıda belirtilen ortak niteliği taşımayanlar, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda atanmasında
dini öğrenim şartı aranan kadrolara atanamayacakları gibi, göreve alındıktan sonra bu niteliği
taşımadığı anlaşılanlar ile memurlukları sırasında kaybedenlerin, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 98/b maddesine göre görevine son verilir. Bu göreve son verme Devlet
memurluğundan çıkarma cezası değildir. Diyanet İşleri Başkanlığındaki memurluğunun sona
erdirilmesidir.
Örnek: Atanmasında dini öğretim şartı aranan kadroda çalışan bir Başkanlık personelinin
gayri meşru ilişki kurduğu, içki içtiği ya da zimmetine para geçirdiği tespit edildiği takdirde
“Ortak Nitelik” vasfını görevi başındayken kaybettiği hükmüyle Başkanlıktaki görevine son
verilir.
(633 sayılı Kanun-9),(657 sayılı Kanun-48/B, 98/b), (Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği5),(Vaizlik,
Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama
ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği-6)

Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2018, 00:38
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER