Diyanet Kur'an Kursları , İşbirliği

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet'e bağlı Kur'an Kurslarında faaliyet gösteren...

Diyanet Kur'an Kursları , İşbirliği

Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet'e bağlı Kur'an Kurslarında faaliyet gösteren dernek ve vakıflarla alakalı olarak protokol yayımladı. 

Mülkiyeti özel vakıf, dernek veya gerçek şahıslara ait mekânların Kur’an kursu hizmet binası olarak açılması, gerçekleştirilecek olan Kur’an kursu eğitimleri konusunda çalışmaların çerçevesinin, şartlarının ve tarafların yükümlülüklerinin belirlenmesi için fiziki yapı, iaşe, ibate vb. hususlara katkı sağlayan dernek, vakıf veya gerçek kişiler ile alakalı şehir/kaza müftülüğü arasında imza atmak üzere Başkanlığımızca bir protokol hazırlanmıştır.

Bu itibarla, mülkiyeti özel vakıf veya derneklere ait olan veyahut iaşe, ibate vb. giderleri özel vakıf, dernek veya gerçek kişilerce karşılanan mekânların açılışı yapılmadan önce ekte yer alan protokol metni taraflarca imza altına alınarak Kur’an kursu açılışı için ihtiyaç duyulan olan diğer dokümanlarla beraber EHYS’ye yüklenecek ve müftülüklerdeki Kur’an kursu dosyasında muhafaza edilecektir. Protokol imza atmayan mevzubahis mekanların

Kur’an kursu açılış önerileri yapılmayacaktır. 

Buna ek olarak açılışları gerçekleşmiş Kur'an kursları da istemeleri halinde vakıf ve derneklerle işbirliği çalışmalarını ekte yer alan protokol çerçevesinde yapabileceklerdir.
Diyanet İşleri Başkanlığı, Diyanet'e bağlı Kur'an Kurslarında faaliyet gösteren dernek ve vakıflarla ilgili olarak protokol yayımladı. 

PROTOKOL
Bu Protokol …………………….. İl/İlçe Müftülüğü (bundan sonra “Müftülük” olarak anılacaktır.) ile …………………….. Derneği/Vakfı (bundan sonra “Dernek/Vakıf” olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki maddeler kapsamında ve tarafların karşılıklı mutabakatı ile düzenlenmiştir.
TARAFLAR

MADDE 1
a) ……………………………………..…………….. İl/İlçe Müftülüğü
DRES:    ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

b) ………………………………………...……….... Derneği /Vakfı
ADRES: ……………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

TANIMI, KONUSU, KAPSAMI
 

MADDE 2
Bu Protokolün konusu, Mülkiyeti ………… ……… ……………… …………… ...………… ait olup ……… ………… …………… …………… ……..…… ………… ………… ……… ……… adresinde bulunan …………… ……………… ……… ………… ………. Derneği/Vakfı tarafından ..… grubu Kuran Kursu olarak kullanılmak kaydıyla Diyanet İşleri Başkanlığı (bundan sonra “Başkanlık” olarak anılacaktır)  ………………………………………...…... Müftülüğüne …../...../2017 tarihinden ..…/…../20…... tarihine kadar tahsis edilen binanın/dairenin (bundan sonra “kurs” olarak anılacaktır) iaşe, ibate, bakım, onarım, güvenlik, ulaşım ile diğer her türlü giderlerinin ………… ……………… …………... ....... Derneği/Vakfı tarafından karşılanmasıdır. 

DAYANAK
 

MADDE 3
Bu Protokol, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönetmeliği ve Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Eğitimi ve Öğretimine Yönelik Kurslar İle Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi ile bu konudaki Başkanlık Genelge, Usul Esas ve Talimatlarına dayanmaktadır.

GENEL HÜKÜMLER
 

MADDE 4
Özel vakıf, dernek veya gerçek kişilere ait Protokol konusu taşınmazlar üzerinde, Başkanlığın kanuni görevleri çerçevesinde eğitim  faaliyetlerinde bulunmak üzere Başkanlık/Müftülük lehine bedelsiz olarak intifa hakkı kurulu ve bu intifa hakkı, tapu kütüğüne tescil edilir.
Kur’an kursları, ilgili mevzuat hükümlerine göre açılırlar.
Kursta, kadrolu personel dışında görev alacak diğer personel, ancak Başkanlık mevzuatında aranan ortak nitelik şartını taşıması ve adli sicil-sabıka kaydının bulunmaması halinde müftünün teklifi ve mülki amirin onayı ile görevlendirilebilir.
Eğitim ve öğretim faaliyetleri Başkanlık mevzuat ve talimatlarında belirtilen esaslara göre yapılacaktır.
Kursta, Dernek/Vakıf tarafından görev ve yetki verilmiş hiçbir görevli, eğitim ve unvanına bakılmaksızın, müftülükçe görevlendirilmiş kadrolu personele karşı amir ve işveren gibi davranmayacaktır.
Dernek/Vakıf tarafından yapılacak personel alımında Müftülüğün uygun görüşü alınacaktır.


DERNEĞİN/VAKFIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 

MADDE 5

Kursta eğitim gören öğrencilerinin tüm iaşe ve ibatesini karşılamak,
Hizmetlerin ifası için ihtiyaç duyulacak miktarda hizmetli, temizlik elemanı, servis şoförü, aşçı, bekçi, güvenlik elemanı vb. personelin görevlendirilmesini sağlamak,
Kur’an kursu öğreticileri haricinde dernek tarafından işe alınacak olan personelin her türlü maaş, SGK ve sigorta işlemlerini yapmak,
Kursun bakım, onarım ve tefrişini, tertip, düzen ve temizliğini yapmak,
Kursta sigortasız işçi çalıştırmamak,
Kursun her türlü güvenlik ve iş güvenliğini sağlamak,

banner178
Öğrencilerin kursa geliş ve kabulleri ile kurstan ayrılış ve ailelere teslimini sağlamak, servis araçlarını temin etmek,
Kursun elektrik, su, ısıtma, soğutma, internet vb. işletme giderlerini karşılamak,
Kursu, Başkanlıkça verilecek eğitimin haricinde başka bir eğitim faaliyeti için kullanmamak,
Kursta, kayıtlı olmayan öğrenci bulundurmamak,
Kursta, Başkanlığın, Türkiye Diyanet Vakfının ve Müftülüğün öngördüğü yayınların dışında başka kitap, gazete, dergi vb. yayınlar ile sesli ve görüntülü yayınlar bulundurmamak,
Kursta yapılacak olan konferans, seminer vb. çalışmalar Müftülükten izin ve onay

MÜFTÜLÜĞÜN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

MADDE 6

Kursun tahsis amacına uygun olarak eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek,
Derneğin/Vakfın yükümlülükleri kapsamında yürütülecek hizmetlerin denetimini

MADDE 7
 

Müftülükçe görevlendirilen Kuran kursu öğreticileri tarafından verilecek eğitimde ve eğitimin verildiği saatlerde yetki ve sorumluluk Müftülüğe ve kurs öğreticilerine aittir.
Başkanlıkça yürütülen ders saatleri ve programı haricinde öğrencilerin kursta bulunup bulunmamalarından, bulunmaları durumunda da verilecek hizmetten dernek/vakıf sorumlu olup bu hususta Müftülük hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacaktır.
Kurs dışında, ders saatleri haricinde, dernek/vakıf tarafından icra edilecek program, gezi ve etkinlikler her öğrenci velisinin yazılı izni ve Müftülüğün onayı alınmadan yapılmayacaktır.
Kursta, öğrencilerin kırtasiye, genel temizlik, beslenme ve diğer hizmetleri için kurs aile birliği aracılığıyla velilerden alınacak aylık ücret, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İl Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen ücretin üstünde olmayacaktır.
Yatılı Kur’an kurslarında okuyan öğrencilerden ücret alınmaması esastır. Ancak zaruri ihtiyaçlar sebebiyle ücret alınması durumunda alınacak ücretler il müftülüğünce oluşturulacak komisyon tarafından belirlenir.
Bu protokolde yer alan eğitim, hizmet ve sorumluluk alanlarının neler olduğu müftülük ve dernek/vakıf tarafından öğrenci velilerine bildirilecektir.
Bu Protokolün uygulanması sırasında çıkan anlaşmazlıkların uzlaşma ile çözüme kavuşturulması esastır ancak Protokolden kaynaklı ihtilafın giderilmesinde .…... Mahkemeleri yetkilidir.
Taraflar karşılıklı mutabakat ile bu protokolde değişiklik veya ek protokoller yapabilirler.

FESİH VE SÜRE
 

MADDE 8
 

Bu Protokol, imzalandığı tarihten itibaren ………………… yıl geçerlidir.
Protokol süresinin bitiminden 1 ay önce protokolün feshi Müftülük tarafından ihbar edilmemesi halinde protokol, sürenin sonunda aynı koşullarda aynı süre için yenilenmiş sayılır.
Kursta, Başkanlığın eğitim ve hizmet anlayışına uymayan hususların vuku bulması halinde Müftülük, ihbar ve protokolün geçerlilik süresine bakılmaksızın, protokolü tek taraflı olarak fesih etme hakkına
Protokolün herhangi bir nedenle feshi durumunda taraflar herhangi bir tazmin yükümlülüğü altına girmezler.

 

YÜRÜRLÜK
 

MADDE 9

Dokuz maddeden oluşan ve iki nüsha olarak hazırlanan bu protokol taraflarca mutabakata varılarak ……/……/20…… tarihinde imza altına alınmıştır.   ………………………                                                                                                              ……………………………..  

DERNEĞİ/VAKFI         İL/İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ
…………….……….         …………….……….
Dernek/Vakıf Başkanı    İl/İlçe Müftüsü     

 

O L U R
… / … /20… ………………………….. Vali / Kaymakam  

Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2018, 23:48
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER