Kur'an Kursu Öğreticisi Alımı

Vaizlik. Kuran Kursu öğreticiliği, imam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme

Kur'an Kursu Öğreticisi Alımı

MANİSA İL MÜFTÜLÜĞÜNDEN DUYURU

a) Diyanet işleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliği.
b) Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 10. Maddesi.
c) Vaizlik. Kuran Kursu öğreticiliği, imam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği.
d) Diyanet işleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonları Yönergesi.
e) Diyanet işleri Başkanlığının 09.09.2016 tarihli ve E-44009 sayılı yazısı.
f) 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Kur'an Kursları Uygulama Esasları.

2019 Yılı Yaz Kur'an Kurslarında ek ders ücreti karşılığında ilimiz ilçe Müftülüklerine bağlı Cami ve Kur'an Kurslarında görevlendirilmek üzere Diyanet işleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlar Yönergesi, Vaizlik, Kuran Kursu Öğreticiliği, imam-Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9, 15 ve 18. Maddeleri ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde 2018 KPSS (DHBT) puan sırası esas alınarak aşağıda ilçe bazında ilan edilen öğretici ihtiyacının üç katına kadar il Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağrılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre "Bay Bayan Geçici Kur'an Kursu Öğreticisi" alınacaktır. 
1- 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun Değişik 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,
2- Diyanet işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5.nci maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,3- imam-Hatip Lisesi, önlisans veya Lisans düzeyinde dini öğrenim mezunu olmak,
4- Kur'an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunınamak,
5- Sabıka Kaydı bulunmamak, (Kamu için)
6- 2018 yılı KPSS (DHBT)iden 60 puan ve üzeri almış olmak,
7- Şayet ilçe Müflülüğünden öğretici ihtiyacı, 2018 yılı KPSS (DHBT)' den 60 ve üzeri puan alan adaylardan karşılanmaması veya müracaatçı olmaması halinde 2018 KPSS (DHBT)'ye girenlerin (60'ın altında puanları olanlar) müracaatları alınacaktır.
8- 04-06 Yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; 3'üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sendikaya sahip olmak.
9- Engelli eğitiminde görev alacak öğreticilerin Engelli Eğitimi (Özel Eğitim) ile ilgili diploma ya da sendikaya sahip olmak. 10- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı tespit edilenler, sınavı kazansalar bile görevlendirme yapılmayacağı gibi hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. 
B- BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME İŞLEMLERİ VE DİĞER HUSUSLAR: 
a) Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1- Dilekçe, (ilçe Müftülüklerinden temin edilecek.)
2- T.C. Kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,
3- KPSS (DHBT) girmiş olduğu öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı ve fotokopisi, (ilçe Muflülügü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
4- 2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,
5- Varsa hafızlık belgesi aslı ve fotokopisi. (ilçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya iade edilecektir.)
6- Biometrik fotoğraf.(I adet) 7- 04-06 yaş grubuna başvuracaklar için, yukarıdaki belgeler dışında ayrıca; a- ilahiyat + Pedagojik Formasyon (Din K.A.B. öğretmenliği- İ.H.L. Meslek Dersleri öğretmenliği) Belgesi, 
b- ilahiyat, ilahiyat önlisans veya en az P.H.L. mezunu olup Çocuk Gelişimi, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenliği, Okul Öncesi öğretmenliği ve Sınıf öğretmenliği bölümlerinin her hangi birinden mezun olduğuna dair diploma veya belgenin İlçe Müftülüğü tarafından aslı görülerek tasdikli fotokopisi alınıp aslı adaya geri verilecektir.
e- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi sertifikası (4-6 Yaş grubu Kur'an kursları için; 3'üncti maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alanlarıyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alımıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alımıyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak),

banner178
8- Engelli Eğitiminde görev alacak adaylar için Engelli Eğitimi Özel Eğitim Diploması yada sertifikası.
9- Geçici Kur'an Kursu ögreticiligi yapmaya mani bir özrü ve/veya erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmadığına, Sabıka— Adli sicil kaydı ve arşiv kaydının olmadıgına dair yazılı beyanı.
b) Başvuru işlemleri:
1- Başvuru şartlarını taşıyan adaylar en geç 30.05.2019 Perşembe günü saat 16.30'a kadar istenen belgeler ile birlikte görev almak istedikleri ilçe Müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.
2- Belgeleri eksik olanlar ile faks ve e-mail yoluyla yapılan kayıt ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3- Birden fazla İlçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (Sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır.
4- Müracaatların sona ermesinden sonra adayın görev almak istediği ilçe ile ilgili değişiklik talepleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. 5- Adaylar Yüzüne / Hafızlık / 04-06 yaş grubu kategorilerinden yalnızca birine müracaat edebileceklerdir. 
e) Sınav İşlemleri:
1- 2018 KPSS (DHBT) puan sırasına göre yukarıda ilan edilen her bir ilçe müftülüğünün geçici öğretici ihtiyacının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.
2- 2018 KPSS (DHBT) puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.
3- Sınav yeri ve tarihi müracaatların sona ermesinden sonra il Müflülüğü manisa.diyanet.gov.tr adresinden duyurulacaktır.
4- Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacak ve ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.
5- Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulun duracaklardır. Kimlik belgesini getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır. 
d) Sınav Sonuçlan ve Yerleştirme İşlemleri
1- Her aday mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şart olup, söz konusu puan, komisyon üyelerinin verdigi puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.
2- Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir. 
3- Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişiği kesilecektir.
4- Her aday müracaat etmiş olduğu ilçeye göre sınava katılacak olup başarı sıralaması müracaat etmiş olduğu ilçeye göre belirlenecektir.
5- Sınav sonuçları başarı sırasına göre (70 ve üzeri puan alanlar) İl Müftülüğü internet adresinde ilçe sıralamasına göre ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
6- Sınav ve görevlendirme süresince il Müftülüğü internet sitesinde yapılacak olan tüm duyumlar tebligat sayılacaktır.
7- Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T.C. kimlik numarası. adı, soyadı, imzası ve adresi yazılı dilekçe ile il müftülüğüne yapılacaktır. itirazlar en fazla 15 (onbeş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
9- Yerleştirmeye hak kazandıktan sonra kendilerine teklif edilen görev yerini kabul etmeyen adaylar görevlendirme haklarını kaybedeceklerdir. 
D- SINAV KONULARI: 
1-Kur'an-ı Kerim.
2-Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları),

3-Hitabet. 

Diyanet haber

DİNİ GERÇEK HABER

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2019, 14:36
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER