Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Sınavı !

İzmir Müftülüğünde Bay-Bayan Kuran Kursu Öğreticisi Alımı

Geçici Kuran Kursu Öğreticisi Sınavı !

                                                           DUYURU 

İzmir Müftülüğü İlan

2019 Yılı Yaz Kur'an Kurslarında İlimiz İlçe Müftülüklerine bağlı Cami ve Kur'an Kurslarında ek ders ücreti karşılığı görevlendirilmek üzere, Diyanet Işleri Başkanlığı Kur'an Eğitim ve Öğretimine Yönelik Kurslar ile Öğrenci Yurt ve Pansiyonlar Yönergesi, Vaizlik, Kuran Kursu Öğreticiliği, Imam Hatiplik ve Müezzin Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliğinin 9, 15 ve 18. Maddeleri ile Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddeleri çerçevesinde;

2018 KPSS (DHBT) puanı esas alınarak aşağıda İlçe bazında ilan edilen öğretici ihtiyacı sayısının üç katına kadar İl Müftülüğünce yapılacak sözlü sınava çağırılacak adaylar arasından sınav sonucu başarı sırasına göre "Bay — Bayan Geçici Kur'an Kursu öğreticisi" alınacaktır. 


A-SINAVA KATILMAK ISTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-657 Sayılı Devlet Memurian Kanunu'nun 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2-Diyanet Işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3-İmam Hatip Lisesi mezunu olmak veya üstü dini öğrenim düzeyinde diplomaya sahip olmak, 4-Kur'an Kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5-Sabıka Kaydı Bulunmamak,

6-Sabıka Kaydı bulunmamak, (Kamu Için) 6-2018 yılı KPSS (DHBT)'den 60 ve yukarı puan almış olmak.

7-Şayet Ilçe MüftülüğOnün öğretici ihtiyacı, 2018 yılı KPSS (DHBT)'den 60 ve üzeri puan alan adaylardan karşılanmaması veya müracaatçı olmaması halinde 2018 KPSS (DHBT)'ye girenlerin (60'ın altında puanı olanlar) müracaatları alınacaktır.

8-04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; 3'üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alarnyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alamyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.

9- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibat' sonradan tespit edilenlerin, (sınavı kazansalar bile) göreviendirmelerl yapilmayacağı gibi, görevlerine son verilecek olup, hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. 

A-SINAVA KATILMAK ISTEYEN ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR

1-657 Sayılı Devlet Memurian Kanunu'nun 48/A maddesinde aranan genel ve özel şartları taşıyor olmak,

2-Diyanet Işleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5. maddesinin (b) bendinde belirtilen "Ortak Nitelik" şartını taşımak,

3-Imam Hatip Lisesi mezunu olmak veya üstü dini öğrenim düzeyinde diplomaya sahip olmak, 4-Kur'an Kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

5-Sabıka Kaydı bulunmamak, (Kamu Için)

6-2018 yılı KPSS (DHBT)'den 60 ve yukarı puan almış olmak.

7-Şayet Ilçe MüftülüğOnün öğretici ihtiyacı, 2018 yılı KPSS (DHBT)'den 60 ve üzeri puan alan adaylardan karşılanmaması veya müracaatçı olmaması halinde 2018 KPSS (DHBT)'ye girenlerin (60'ın altında puanı olanlar) müracaatları alınacaktır.

8-04-06 yaş grubu öğrencilere yönelik din eğitimi verecek öğreticiler için; 3'üncü maddede belirtilen dini öğrenim düzeylerinden birine sahip olmakla birlikte çocuk gelişimi ve eğitimi alarnyla ilgili resmi diploma veya 19.01.2017 tarihinden önce herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alanıyla ilgili 296 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak veya 19.01.2017 tarihinden sonra herhangi bir kuruluştan çocuk gelişimi ve eğitimi alamyla ilgili 380 saat ve üzeri belge veya sertifikaya sahip olmak.

9- Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibat' sonradan tespit edilenlerin, (sınavı kazansalar bile) göreviendirmelerl yapilmayacağı gibi, görevlerine son verilecek olup, hiçbir hak iddia edemeyeceklerdir. 

B- BAŞVURU, SINAV, GÖREVLENDİRME VE DIĞER HUSUSLAR 
a) Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1-Dilekçe,

2-T.C. kimlik nolu nüfus cüzdanı fotokopisi,

3-KPSS (DHBT)'ye girmiş olduğu öğrenim durumunu gösterir diploma veya mezuniyet belgesi, 

4-2018 yılı KPSS (DHBT) sonuç belgesi,

5-Varsa hafızlık belgesi,

6-Sabıka Kaydı (Kamu Için), 
b) Başvuru Işlemleri:

1-Başvuru yapmak isteyenler en geç 20.05 2019 Pazartesi günü mesai bitimine kadar istenen belgelerle birlikte görev almak istedikleri ilçe Müftülüğüne bizzat müracaat edeceklerdir.

2-Birden fazla ilçe Müftülüğüne müracaat edenlerin müracaatları (sınavı kazansalar dahi) geçersiz sayılacaktır.

3-Müracaatların sona ermesinden sonra adayın görev almak istediği Ilçe ile ilgili değişiklik talebi kesinlikle kabul edilmeyecektir. 

c) Sınav İşlemleri:

1-2018 KPSS (DHBT) puan sırasına göre yukarıda ilan edilen her bir Ilçe Müftülüğünün Geçici Öğretici ihtiyacının 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağınlacaktır.

2-2018 KPSS (DHBT) puan sırasına göre çağırılacak son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağırılacaktır.

3-Belgeleri eksik olanlar ile faks ve mail yoluyla yapılan kayıt ve müracaatlar kabul edilmeyecektir.

4-Belirtilen tarihte sınava katılmayanlar sınav hakkını kaybetmiş olacak ve kendilerine ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

5-Adaylar sınava gelirken kimlik belgelerini yanında bulunduracaklardır. Kimlik Belgesini yanında getirmeyenler kesinlikle sınava alınmayacaktır.

6-Mülakatta başarılı sayılmak için en az 70 puan alınması şart olup, söz konusu puan, komisyon üyelerinin verdiği puanların ortalaması baz alınarak hesaplanacaktır.

7-Görevlendirmeler, mülakatta en yüksek puan alandan başlamak suretiyle yapılacak olup, puanların eşit olması halinde sırayla KPSS (DHBT) puanı yüksek olana, hafız olana, eğitim düzeyi yüksek olana, doğum tarihi önce olana öncelik verilecektir.

8-Sınav işlemleri esnasında gerçeğe aykırı belge ve beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görevlendirme yapılması halinde de görevle ilişikleri kesilecektir.

9-Sınav sonuçları başarı sırasına göre (70 ve üzeri puan alanlar) Izmir.diyaneigov.tr internet adresinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

10-Sınav ve görevlendirme süresince Il Müftülüğümüz internet sitesinde yapılacak olan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. 

11-Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar, sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde ıslak imzalı ve yazılı olarak T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imzası ve adresi yazılı dilekçe ile Müftülüğüne yapılacaktır. itirazlar en fazla 15 (on beş) gün içerisinde incelenerek karara bağlanıp adaya bilgi verilecektir. Zamanında ve usulüne uygun yapılmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. 
D-SINAV KONULARI 
1-Kuran-ı Kerim

2-Dini Bilgiler (itikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları)

3-Hitabet 
E-SINAV TARIHI, SINAV SAATI ve SINAV MERKEZI 
1-Sınav tarihi innir dlyanetgov.tr adresinden ilan edilecektir.

2-Sınav merkezi, müracaatlar bittikten sonra aday sayılarına göre planlanıp Müftülüğümüz web sayfasından bilahare duyurulacaktır. 
 


 

DİNİ GERÇEK HABER

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2019, 14:33
banner179
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER